ȘTIINȚA ÎN ANSP – CONVERGENȚA DINTRE TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR

Soluţionarea problemelor de sănătate ale populaţiei Republicii Moldova a fost, este şi rămâne o sarcină prioritară a cercetărilor ştiinţifice pe parcursul anilor de activitate. În primii ani după instituirea Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Igienă şi Epidemiologie (a.1947 – prima instituție de sănătate publică în țară), eforturile cercetătorilor ştiinţifice au fost orientate spre participarea activă la lichidarea consecinţelor sanitare şi epidemiologice ale războiului. Odată cu ameliorarea situaţiei epidemiologice – reducerea incidenţei de boli infecţioase şi lichidarea unor infecţii, apăreau noi probleme, care necesitau soluţionare. În primii ani, tematica ştiinţifică includea probleme de sistematizare, reconstrucţie şi amenajare a oraşelor şi satelor, de estimare a stării sanitare, a alimentării cu apă, habitatului uman etc. Ulterior, se acordă o atenţie tot mai mare studierii factorilor cu impact negativ asupra sănătății populației.

Cercetarea științifică rămâne în continuare un element fundamental pentru asigurarea elaborării de politici şi prestării serviciilor de calitate. În această ordine de idei, este importantă utilizarea activă a dovezilor obţinute în cadrul cercetărilor în elaborarea politicilor şi capacităţile sectorului public de a colecta, analiza şi disemina informaţia cu privire la sănătate.

 După obţinerea independenţei de către Republica Moldova, infrastructura domeniului de cercetare-dezvoltare a cunoscut o criză profundă, cauzată de insuficienţa şi instabilitatea financiară, care au provocat deteriorarea bazei tehnico-materiale şi exodul masiv al potenţialului uman. Începînd cu a.2004, după aprobarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, au fost create premise pentru consolidarea comunităţii ştiinţifice în baza direcţiilor strategice de cercetare. În ultimii 10 ani, au fost elaborate şi se implementează un şir de acte legislative şi normative, care reglementează activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, dar, spre regret, finanțarea activităților de cercetare rămâne în continuare insuficientă.

În scopul ameliorării, fortificării şi promovării sănătăţii populaţiei ţării, reducerii inechităţilor din sistemul de sănătate şi atingerii  standardelor adecvate de calitate a vieţii prin sporirea capacităţii statului de implementare şi de monitorizare a politicilor în domeniul sănătăţii publice este elaborată Strategia națională de sănătate publică pentru anii 2014-2020, care a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1032 din 20.12.2013. Această Strategie a elucidat problemele în cadrul cercetărilor științifice în domeniu, a trasat sarcinile și acțiunile, care urmau să fie realizate până în a.2020 pentru a obține rezultate de performanță, în vederea dezvoltării durabile a societății, îmbunătățirii calității vieții, în beneficiul fiecărui individ.

Sectorul ştiinţific al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică îşi are originea de la Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Igienă şi Epidemiologie, instituit în anul 1947. În anii 80 ai secolului trecut, în scopul optimizării instituţiilor ştiinţifice de profil medical din ţară, urmare reorganizării prin comasarea a 4 institute de cercetări ştiinţifice – Institutul Oncologic, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Cardiologie, Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Ftiziopneumologie, Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Igienă şi Epidemiologie, a fost instituit Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Medicina Preventivă şi Clinică (a.1988). Ulterior, în vederea optimizării structurii şi sporirii eficienţei activităţii Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat, întru realizarea prevederilor Constituţiei şi legilor Republicii Moldova privitor la asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, ocrotirea sănătăţii, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, prin Hotărârea Guvernului nr.529 din 28.06.1995, sectorul ştiinţific Igiena şi Epidemiologie al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Medicina Preventivă şi Clinică a fost transferat în componenţa Serviciului sanitaro-epidemiologic de stat, în cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Igienă şi Epidemiologie, căruia, ulterior, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.517 din 25.05.1998, i se modifică denumirea în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, apoi în baza prevederilor Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 „Privind supravegherea de stat a sănătăţii publice”, cu modificările ulterioare – în Centrul Naţional de Sănătate Publică (2010), iar în a. 2017, în baza Hotărârii Guvernului nr.1090 din 18.12.2017 – în Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

În conformitate cu prevederile Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10 /2009 și Hotărîrii Guvernului nr. 1090 /2017, inițierea, susținerea și efectuarea cercetărilor științifice și științifico-practice în domeniul sănătății publice au ca scop îmbogăţirea bazei de cunoştinţe, bazată pe dovezi  pentru formularea politicii în domeniul sănătăţii publice. Obiectivele cercetărilor științifice în ANSP constau în:

 • identificarea, cuantificarea, evaluarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea publică, pronosticul şi elaborarea măsurilor ştiinţific argumentate privind diminuarea impactului negativ al factorilor de mediu și comportamentali asupra sănătăţii;
 • elaborarea noilor metode de cercetări, tehnologii inovaţionale şi soluţii în domeniul sănătăţii publice;
 • dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic;
 • extinderea relaţiilor ştiinţifice de colaborare prin stabilirea parteneriatului cu centrele de cercetări ştiinţifice şi instituţii academice din ţară şi de peste hotare în vederea efectuării cercetărilor ştiinţifice la nivelul cerinţelor contemporane;
 • protecţia şi dezvoltarea resurselor informaţionale ale ţării;
 • consolidarea interconexiunii dintre ştiinţă, educaţie şi sănătate.

Sectorul ştiinţific al ANSP a fost reacreditat în a.2015 de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (actuala ANACEC) la profilul „Igiena şi Epidemiologie” și i s-a acordat calificativul organizaţiei cu recunoaştere internaţională – categoria A.

În cadrul instituției activează 5 dr.hab.șt.med./biol. şi 21 dr.med./biol. Îşi fac studiile prin doctorat anual 8-10 persoane.

La baza instituției pe parcursul anilor activează Seminarul științific de profilul Igienă și Consiliul științific specializat. Anual, sunt susținute 1-2 teze de doctorat la specialitățile 331.01 Epidemiologie și  331.02 Igienă.

Pe parcursul anilor, sectorul științific al ANSP realizează cercetări științifice în cadrul programelor de stat, instituționale și pentru tinerii cercetători, orientate asupra problemelor prioritare ale sănătăţii publice, de optimizare a măsurilor de supraveghere a sănătăţii publice, control şi răspuns la maladiile transmisibile, inclusiv emergente/reemergente şi netransmisibile. Concomitent, cu suportul organismelor internaționale, se efectueză studii ample de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, se organizează perfecţionarea continuă a nivelului profesional al specialiştilor din sistemul de sănătate în instituțiile de peste hotarele țării. Toate aceste măsuri au fost și continuă să fie la baza argumentării necesităţii elaborării şi fortificării suportului legislativ şi normativ-metodic din ţară, inclusiv armonizarea acestuia la rigorile legislaţiei UE, precum și contribuie la fortificarea principiului fundamental al sistemului de sănătate – profilaxia şi prevenirea bolilor prin controlul riscurilor pentru sănătate și transpunerea în viaţă a unor forme şi metode de activitate cost–eficiență, care diminuează povara socială şi economică a stărilor de boală, invaliditate sau deces.

Rezultatele cercetărilor sunt prezentate sub diferite forme de publicații științifice –    monografii, articole în reviste cu factor de impact, articole în reviste de specialitate în străinătate, articole în reviste naționale de categoria B și C. Anual, sunt publicate peste 100 – 150 lucrări. S-a participat cu rapoarte, comunicări și postere la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Cercetătorii științifici al ANSP sunt membri ai Comitetelor de organizare a forurilor științifice naționale, internaționale, conferințelor științifico-practice anuale. Anual, se depun la AGEPI 2-3 cereri de brevetare. La momentul actual, instituția are cca 50 brevete de invenții. Elaborările inovaţionale  se expun anual la 4 – 6 expoziţii naționale și internaţionale, fiind apreciate cu multiple diplome, premii şi menţionate cu multiple medalii de aur, argint și bronz.

Realizările cercetătorilor științifici au fost apreciate la diferite niveluri. Astfel, prin decizia Comisiei Guvernamentale, echipele de savanți, sub conducerea dlor prof.univ. dr.hab.șt.med., Constantin Spînu și Ion Bahnarel, au obținut Premiul Naţional în domeniul ştiinţei, ediţiile 2012 și 2015. Participările savanților la diferite concursuri s-au finalizat cu așteptările scontate – Savantul anului, ediția 2008 (Constantin Spînu, prof.univ., dr.hab.șt.med.), Premiul Național în știință pentru tineret ediția a. 2015 (tinerii savanți, d.d. Octavian Sajen, dr.șt.med. și Sergiu Bologa), ediția a.2016 (tânăra savantă, d. Elena Jardan), Premiul municipal pentru tineret în domeniul științei, ediția 2015 (d.d. Igor Spînu, dr.șt.med., conf.cerc., Vladimir Guriev, dr.șt.med., conf.cerc., Octavian Sajin, dr.șt.med.), ediția a.2016 (doctorandele, d. d. Elena Jardan și Olga Cernelev), ediția a.2018 (doctoranda Tatiana Manceva), Premiul pentru ”Cea mai reușită activitate în domeniul sănătății publice” la Gala premiilor în sănătate, edițiile a.a. 2013, 2018. Tînăra savantă, dna Tatiana Manceva, a fost menționată cu Diploma de gradul III la Concursul lucrărilor tinerilor cercetări în cadrul Conferinței internaționale «Здоровье и окружающая среда” din Minsk, Belorusia, și cu Diplomă și premiu bănesc la Concursul pentru Premiul municipal Chișinău pentru tineret în domeniul științei, ediția 2017. Pe parcursul anilor savanții ANSP au fost menționați cu Diplome ale Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății, Academiei de Științe Medicale din R.Moldova. Concomitent, pentru merite deosebite în domeniul științei savanții ANSP au fost menționați cu distincții de stat: Ordinul ”Gloria Muncii” (dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., dl Ion Bahnarel dr.hab.șt.med., prof.univ., Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.cerc, 2020), medalia ”Meritul Civic” (dna Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc, 2020).

În cadrul realizării cercetărilor științifice, cercetătorii științifici și specialiștii ANSP conlucrează cu instituțiile științifico-practice de profil medical din țară. Au căpătat noi dimensiuni relaţiile ştiinţifice internaţionale de parteneriat ale ANSP cu OMS, UNICEF, PNUD, USAID, Universitatea de Medicină din Lion (Franţa); Institutul Pasteur din Sankt-Peterburg (Federaţia Rusă); Agenţia de Protecţie a mediului din Bonn (Germania); Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie (INCDMI) „Cantacuzino” din Bucureşti (România) etc.

Necesită a fi menționat faptul că activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare este insuficient finanțată, ceea ce generează:

 • imposibilitatea acoperirii cheltuielilor pentru remunerarea personalului de profil și auxiliar implicat în realizarea proiectelor de cercetări;
 • lipsa alocațiilor pentru procurarea aparatelor, echipamentului, consumabilelor pentru cercetări pe parcursul ultimilor ani;
 • instruirea cadrelor în instituțiile de profil peste hotarele țării;
 • migrația cadrelor, îndeosebi a celor tinere.

Sarcini de perspectivă

 1. Continuarea activității de elaborare, monitorizare şi implementare a politicilor şi programelor naţionale, a cadrului legislativ, normativ şi metodic în domeniul sănătăţii.
 2. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea realizării Programelor naţionale de sănătate, studiilor populaţionale privind controlul factorilor de risc comportamentali, ocupaționali, în relație cu mediul de viață, etc.
 3. Abordarea complexă a problemelor prioritare de sănătate publică de semnificație națională și internațională în cadrul realizării proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare.
 4. Asigurarea suportului ştiinţific in elaborarea actelor normative şi realizarea programelor naţionale de profilaxie şi combatere a maladiilor transmisibile şi nontransmisibile.
 5. Dezvoltarea parteneriatelor la nivel naţional, teritorial  şi internaţional în promovarea şi implementarea actelor legislative şi normative în domeniul supravegherii şi controlul bolilor transmisibile și netransmisibile.
 6. Continuarea colaborării cu instituţiile naţionale şi organismele internaţionale de profil în vederea executării unor proiecte comune şi de  transfer tehnologic în domeniul sănătăţii publice.
 7. Intensificarea activității de brevetare și publicare a rezultatelor ştiinţifice în reviste științifice naționale și internaționale, inclusiv cu factor de impact.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.