LEGILE R.MOLDOVA

Constituția Republicii Moldova 27.08.1994

Legea nr. 182 /2019 privind calitatea apei potabile.

Legea nr.306 /2018 privind siguranța alimentelor.

Legea nr. 279 /2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare

Legea   nr.132 /2012  privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice

Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

Legea ocrotirii sănătăţii Nr.411 din  28.03.1995

Legea cu privire la standardizare Nr.590 din  22.09.1995

Legea metrologiei Nr.647 din  17.11.1995

Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive Nr.1236 din  03.07.1997

Legea cu privire la protecţia plantelor Nr.612 din  01.10.1999

Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Nr. 756 din 24.12.1999

Legea cu privire la fabricarea si circulatia alcoolului etilic si a productiei alcoolice Nr.1100 din  30.06.2000

Legea cu privire la activitatea de raţionalizare Nr.138 din  10.05.2001

Legea privind evaluarea şi acreditarea în sănătate Nr.552 din  18.10.2001

Legea privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope Nr.713 din  06.12.2001

Lege privind securitatea biologică  Nr. 755 din  21.12.2001

Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova Nr. 1491 din 28.11.2002

Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală Nr. 1593 din 26.12.2002

Legea privind protecţia consumătorilor Nr. 105 din 13.03.2003

Codul muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003

Legea pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi Nr. 40-XV din 19.02.2004

Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar si la fertilizanți Nr. 119 din 22.06.2004

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova Nr. 259 din 15.07.2004

Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional Nr. 389 din 25.11.2004

Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I Nr. 142 din 07.07.2005

Legea pentru ratificarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea la Convenţia din 1992 privind protecţia şi utilizarea cursurilor  de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, semnat la 10 martie 2000 Nr. 207 din 29.07.2005

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului Nr. 263 din 27.10.2005

Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic Nr. 264 din 27.10.2005

Legea  cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător Nr. 235 din 20.07.2006

Legea privind securitatea generală a produselor Nr. 422 din 22.12.2006

Legea privind activitatea de reglementare tehnică Nr.420 din  22.12.2006

Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA Nr.23 din  16.02.2007

Legea pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului Nr.124 din  11.05.2007

Legea privind activitatea sanitar-veterinară Nr.221 din  19.10.2007

Legea  privind controlul tutunului Nr.278 din  14.12.2007

Legea privind protecţia invenţiilor Nr.50 din  07.03.2008

Legea cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei Nr.153 din  04.07.2008

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă Nr.186 din  10.07.2008

Legea pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la  Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII Nr.205 din  09.10.2008

Codul contravențional al Republicii Moldova Nr.218 din  24.10.2008

Codul subsolului Nr.3 din  02.02.2009

Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice Nr.10 din  03.02.2009

Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe Nr.139 din  02.07.2010

Legea cu privire la comerțul interior Nr. 231 din 23.09.2010

Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător Nr. 160 din 22.07.2011

Legea privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător Nr. 161 din 22.07.2011

Legea privind activităţile de acreditare şi  de evaluare a conformităţii Nr.235 din  01.12.2011

Legea  apelor Nr.272 din  23.12.2011

Hotărîrea Parlamentului  privind aprobarea Strategiei națională pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile, pe anii 2012-2020 Nr.82  din 12.04.2012

Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător Nr.131 din 08.06.2012

Legea privind  desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice Nr.132  din  08.06.2012

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.