Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Direcției juridice și Direcției financiare

1.Specialist principal Direcția juridică (fpe) : 1 unitate  ANSP

2. Șef adjunct direcție (fpc) B30  – 1 unitate ANSP

Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

 La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 • deține cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaşte limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente  penale nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 • nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

   Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 •  formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul anunț)
 • curricumul vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.
 • declarație pe propria răspundere privind integritatea instituțională (persoana nu se află în situație de incompatibilitate, restricții de ierarhie, conflict de interese conform anexei nr.3 la Regulamentul ANSP cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs).

Modalitatea de depunere a documentelor:

 •  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau poștă electronică.
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 02.08.2022,  până orele 16:30.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir. 100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana.

Telefon de contact: (022) 574-580.

 1. Specialist principal, (fpe) Direcția juridică – 1 unitate

 Scopul general al funcției: Asigurarea juridică a activităţii Agenției şi respectarea uniformă a legislației, perfecționarea legislației Republicii Moldova, prin reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa ANSP, precum şi îmbunătăţirea calităţii proiectelor de ordine, regulamente, acte normative.

 Atribuțiile de bază:

 •  Asigurarea respectării legislației în toate domeniile de activitate ale Agenției;
 • Acordarea asistenței juridice în fața instanțelor judecătorești de toate nivelele;
 • Reprezentarea intereselor Agenției în  instituțiile specializate, în organele administrației publice centrale și locale;
 • Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Agenției în raporturile cu autoritățile publice;
 • Participarea la elaborarea proiectelor de ordine, regulamente, dispoziţii şi altor acte normative la nivel de instituție în domeniul sănătăţii publice;
 • Informarea colaboratorilor privind apariția/publicarea de acte normative noi;
 • Actualizarea permanentă a informațiilor referitoare la noile modificări de legislație și punerea la dispoziția colaboratorilor din instituție a noilor informații și implicații pentru activitatea acestora;
 • Asigura consultanța juridică a colaboratorilor Agenției pe problemele din domeniul de activitate a instituției;
 • Analizarea și aprobarea documentelor furnizate de direcții;
 • Participarea la negocierea contractului colectiv de munca;
 • Participă la audiențe în cadrul examinării cazurilor contravenționale;
 • Urmărirea procesului de respectare a legalității în cazul încheierii, modificării și desfacerii contractelor individuale de muncă.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare juridice;
 • Experiență profesională în domeniu- minimum 5 ani, confirmată documentar;
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

Bibliografia:

 1.  Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
 3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
 5. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
 6. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
 7. Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
 8. Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ
 9. Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului
 10. Legea 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 12. Codul Contravențional al Republicii Moldova
 13. Codul Civil
 14. Codul de procedură civilă
 15. Codul muncii

2. Șef adjunct Direcția financiară B30– 1 unitate

 Scopul general al funcției: Participarea la elaborarea bugetului Agenției, analizarea, evaluarea, fundamentarea propunerilor de buget, acordarea asistenței metodologice aferentă procesului bugetar subdiviziunilor structurale ale Agenției, calcularea tarifelor pentru prestarea serviciilor de sănătate publică, întocmirea raportului financiar și alte rapoarte conform legislației în domeniu și analize economice pe categorii de venituri și cheltuieli. Asigurarea corectitudinii și coordonarea desfășurării procesului de achiziții publice.

 Atribuțiile de bază:

 • Coordonarea activității de planificare a bugetului ANSP;
 • Participarea la elaborarea statului de personal, și pregătirea pentru coordonare /aprobare;
 • Elaborarea/modificarea schemelor de încadrare și listelor de tarifare;
 • Efectuarea raportării financiare și analizei economico-financiară a instituției;
 • Elaborarea, analizarea, evaluarea, coordonarea și fundamentarea propunerilor de buget, modificarea la necesitate, elaborarea proiectului bugetului entității;
 • Acordarea asistenței metodologică și consultativă aferentă procesului de planificare a bugetului subdiviziunilor structurale din cadrul ANSP și specialiștilor din direcție.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare în economie / finanțe
 • 5 ani de experiență profesională în economie, achiziții
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Execel, Power Point), utilizarea programului 1C(SIIECAP) a MF;
 • Cunoașterea și utilizarea programului de planificare și raportare a Ministerului Finanțelor.
 • Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente, precum și a practicilor positive naționale în domeniul de comppetență.

 Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008.
 3. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.
 4. Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007.
 5. Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005.
 6. Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012.
 7. Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare nr.433 din 15.07.2015.
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
 9. Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemului bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar nr.216 din 28.12.2015.
 10. Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară nr.208 din 24.12.2015.

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.