ONU a declarat un nou drept al omului – dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil

ONU a declarat un nou drept al omului – dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil

La data de 28 iulie 2022, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a votat în unanimitate decizia privind declararea dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil, ca un drept universal pentru toți.

Schimbările climatice au devenit din ce în ce mai evidente și afectează deja o mare parte a populației lumii. Temperaturile extreme, secetele, inundațiile, deficitul de apă, poluarea aerului amenință sănătatea și bunăstarea oamenilor, inclusiv declinul biodiversității biologice și a ecosistemelor și pot contribui la perturbarea aprovizionării cu alimente, accesului la apă sigură și aer curat.

ONU prin această decizie „istorică” încurajează țările membre să se unească în lupta comună împotriva triplei crize planetare: schimbările climatice, pierderea biodiversității și a poluării. Această declarație încurajează și angajează statele să accelereze punerea în aplicare a angajamentelor de mediu și a drepturilor omului.

Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos, deși nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, totuși, se așteaptă de a fi un catalizator pentru acțiuni de pentru autorități și să-i împuternicească pe oameni să-și revendice dreptul de a trăi într-un mediu curat, sănătos și durabil.

 Angajamentele Republicii Moldova

Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur reprezintă unul din obiectivele principale ale Strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2030. Acțiunile prioritare identificate pentru realizarea acestui obiectiv includ:

 • Crearea unui sistem de monitoring și evaluare a calității factorilor de mediu în conformitate cu cerințele internaționale;
 • Implementarea principiilor de management integrat al resurselor de apă pe toate bazinele şi sub-bazinele hidrografice, inclusiv prin aplicarea practicilor prietenoase mediului în toate sectoarele economiei naționale;
 • Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare în localitățile cu un număr mai mare de 15 mii de locuitori, care să epureze apele uzate normativ, în conformitate cu valorile-limită admisibile ale indicatorilor de calitate ai apelor uzare evacuare în corpurile de apă.
 • Respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate industriale evacuate în rețelele centralizate de canalizare și în corpurile de apă de către toți agenții economici, care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor şi a substanțelor chimice, care să contribuie la reducerea cantităților de deșeuri depozitate şi creșterea ratei de reciclare;
 • Extinderea suprafețelor de terenuri acoperite cu păduri şi a ariilor naturale protejate de stat, precum şi asigurarea managementului eficient şi durabil al ecosistemelor naturale;
 • Crearea sistemului de management integrat al calității aerului, reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă şi a gazelor cu efect de seră;
 • Promovarea modernizării parcului auto din Republica Moldova, inclusiv; introducerea taxei de mediu diferențiate pentru vehicule, în funcție de nivelul de poluare, percepută la testarea tehnică a vehiculelor, efectuată anual;
 • Integrarea principiilor de protecție a mediului, de dezvoltare durabilă şi dezvoltare economică verde, de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele economiei naționale;
 • Decarbonizarea economiei – reducerea graduală a emisiilor de carbon și implementarea surselor de energie verde, regenerabilă;
 • Crearea sistemului integrat multifuncțional de evidență și gestionare a substanțelor periculoase, precum și a producțiilor, obiectelor, utilajelor, instalațiilor, tehnologiilor cu riscuri de provocare a unor avarii sau catastrofe cu caracter tehnogen, care să contribuie la îmbunătățirea măsurilor de prevenire și de reducere a riscurilor de poluare a mediului înconjurător, precum și să contribuie la creșterea gradului de protecție a intereselor vitale și ale sănătății oamenilor față de eventualele riscuri majore şi efectele acestora, etc.

Aceste acțiuni vor asigura utilizarea rațională, protecția şi conservarea resurselor naturale, care vor contribui la o stare a sănătății mai bună a populației, prin creșterea speranței de viață și a perioadei active a oamenilor, creșterea productivității, reducerea cheltuielilor individuale și publice pentru tratarea bolilor. Totodată, prin împădurire, va fi restabilită biodiversitatea țării, care este importantă în menținerea echilibrului ecosistemelor pentru combaterea poluării, restabilirea nutrienților, protejarea surselor de apă, stabilizarea și prevenirea schimbării climei. Nu în ultimul rând, promovând principiul economiei verzi, economia Republicii Moldova va fi mai adaptată la schimbările climatice globale și, respectiv, mai competitivă la nivel regional și internațional, iar, pe termen lung, Republica Moldova ar evita costurile economice imense din cauza degradării mediului.

Fiecare dintre noi are dreptul la un mediu curat, sănătos și durabil. Împreună putem contribui la menținerea unei Planete Sănătoase pentru generațiile viitoare.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.