Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Direcției financiare:

 1. Șef adjunct Direcția financiară (fpc) B30 – 1 unitate

 Cerințe generale față de candidați:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Cunoaşterea limbii de stat;
 3. Capacitate deplină de exerciţiu;
 4. Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. Studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 6. Lipsa antecedentelor penale nestinse;
 7. Apt de muncă (din punct de vedere medical);
 8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

Notă:

 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este  12.09.2022, ora 16:30.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str.Gh.Asachi 67 A, et.I, bir.100.

Persoana de contact : Iovu Tatiana.

Telefon de contact: (022) 574 580, e-mail: tatiana.iovu@ansp.gov.md    sp@ansp.gov.md

 

 1. Șef adjunct Direcția financiară B30– 1 unitate

 Scopul general al funcției: Participarea la elaborarea bugetului Agenției, analizarea, evaluarea, fundamentarea propunerilor de buget, acordarea asistenței metodologice aferentă procesului bugetar subdiviziunilor structurale ale Agenției, calcularea tarifelor pentru prestarea serviciilor de sănătate publică, întocmirea raportului financiar și alte rapoarte conform legislației în domeniu și analize economice pe categorii de venituri și cheltuieli. Asigurarea corectitudinii și coordonarea desfășurării procesului de achiziții publice.

 Atribuțiile de bază:

 • Coordonarea activității de planificare a bugetului ANSP;
 • Participarea la elaborarea statului de personal, și pregătirea pentru coordonare /aprobare;
 • Elaborarea/modificarea schemelor de încadrare și listelor de tarifare;
 • Efectuarea raportării financiare și analizei economico-financiară a instituției;
 • Elaborarea, analizarea, evaluarea, coordonarea și fundamentarea propunerilor de buget, modificarea la necesitate, elaborarea proiectului bugetului entității;
 • Acordarea asistenței metodologică și consultativă aferentă procesului de planificare a bugetului subdiviziunilor structurale din cadrul ANSP și specialiștilor din direcție.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare în economie / finanțe
 • 5 ani de experiență profesională în economie, achiziții
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Execel, Power Point), utilizarea programului 1C(SIIECAP) a MF;
 • Cunoașterea și utilizarea programului de planificare și raportare a Ministerului Finanțelor.
 • Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente, precum și a practicilor positive naționale în domeniul de comppetență.

 

 • Bibliografia
 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008.
 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.
 • Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007.
 • Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare nr.433 din 15.07.2015.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemului bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar nr.216 din 28.12.2015.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară nr.208 din 24.12.2015.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.