Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției patrimoniu și deservire utilaj medical, achiziții

 • Specialist principal în achiziții publice (C50 ) – 1 unităte

Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 1. deține cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaşte limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente  penale nestinse;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 10. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de comunicare etc.);

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1. formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul anunț);
 2. CV-ul (conform modelului Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 6. certificat medical;
 7. cazierul judiciar.

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 06.07.2021,  până orele 16:30

Adresa poştală:Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir. 100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

 1. Specialist principal în achiziții publice

Scopul general al funcției:

Organizarea și participarea la planificarea activitatilor de achizitii publice.
Evidența și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, participarea la întocmirea rapoartelor.

 Atribuțiile de bază:

– Analiza specificatii tehnice/cerinte de business in vederea demararii procesului de achizitii
– Studii de piata
– Identificare si analiza furnizorilor
– Intocmirea  documentatiei  necesare procesului de achizitii conform legislatiei achizitiilor publice in vigoare si a politicilor si procedurilor interne
–  Demararea  si derularea  procesului  de achizitii pâna la semnarea contractului (Selectie furnizori, cerere de oferta, calificare, analiza oferte, contract)
– Monitorizarea  contractelor.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare  în economie, administrare publică, juridice(va fi un avantaj);
 • experiență profesională în domeniu –  cel  puțin de 2 ani;
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point).

Bibliografia:

 1. Legea 158 din  04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-limită al acesteia;
 4. HG nr.705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice (MTender)”;
 5. Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică ;
 8. Hotărârea Guvernului nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 9. HG nr. 668 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții;
 11. HG nr. 9 din 17.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.