Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 1. Șef adjunct direcție, Direcția financiară (fpc, B31) – 1 unitate

Cerințe generale față de candidați:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Capacitate deplină de exerciţiu;
 • Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • Studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse;
 • Apt de muncă (din punct de vedere medical);
 • Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, monitorizare, analiză şi sinteză, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formularul de participare https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/formular_de_participare_la_concurs.doc
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, pentru perioada de până la 28 decembrie 2018, şi/sau certificat prin care se confirmă activitatea de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.

Notă:

 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal.

 Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este  24.05.2024, ora 16:30.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str.Gh.Asachi 67 A, et.I, bir.100.

Persoana de contact : Iovu Tatiana.

Telefon de contact: e-mail: tatiana.iovu@ansp.gov.md

 

 1. Șef adjunct direcție, Direcția financiară B31– 1 unitate

Scopul general al funcției: Participarea la elaborarea bugetului Agenției, analizarea, evaluarea, fundamentarea propunerilor de buget. Întocmirea rapoartelor financiare și altor rapoarte conform legislației în domeniu și analizelor economice pe categorii de venituri și cheltuieli. Realizarea controlului asupra întocmirii documentelor financiare și legalității operațiunilor financiare. Asigurarea dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

 Atribuțiile de bază:

 • Participarea la elaborarea bugetului/ propunerilor de buget ale autorității și prezentarea propunerilor de modificare a alocațiilor, la necesitate;
 • Asigurarea respectării politicii de contabilitate a autorității, prin realizarea controlului asupra întocmirii corecte și la timp a documentelor financiare și legalității operațiunilor financiare;
 • Monitorizarea utilizării eficiente a mijloacelor financiare, cu respectarea limitelor bugetare aprobate, efectuarea analizei executării bugetului autorității;
 • Elaborarea rapoartelor financiare, rapoartelor de performanță și efectuarea analizei acestora;
 • Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern în procesele de planificare, executare a bugetului și raportare.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, financiar, contabil.
 • 3 ani de experiență profesională în domeniu și 1 an de experiență managerială.
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point), cunoașterea și utilizarea programelor informaționale ale Ministerului Finanțelor de planificare, evidență și raportare a mijloacelor financiare.
 • Cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente, precum și a practicilor pozitive naționale în domeniul de competență.

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008.
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2008.
 3. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
 4. Legea contabilității nr. 113/2007.
 5. Legea privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018.
 6. Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare nr. 433/2015.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 1090/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
 8. Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemului bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar nr. 216/2015.
 9. Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară nr. 208/2015.
 10. Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului nr. 124/2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.