Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 1. Șef adjunct Direcție (Inspector sanitar de stat) – funcție publică de conducere
 • CSP Edineț – 1 unitate
 • CSP Bălți-1 unitate
 • CSP Ungheni-1 unitate
 • CSP Soroca-1 unitate
 • CSP Căușeni-1 unitate
 1. Inspector principal, secția control de stat – funcție publică de execuție
 • CSP Chișinău -2 unități
 • CSP Comrat-1 unitate
 • CSP Hîncești-1 unitate
 • CSP Bălți-3 unități
 • CSP Ungheni -2 unități
 • CSP Edineț-1 unitate
 • CSP Soroca -1 unitate
 • CSP Orhei -1 unitate
 • CSP Căușeni- 1 unitate
 • CSP Cahul-1 unitate
 1. Inspector superior, secția control de stat – funcție publică de execuție.
 • CSP Chișinău – 4 unități
 • CSP Hîncești – 1 unitate
 • CSP Comrat- 1unitate
 • CSP Bălți-3 unități

 Condițiile de a participa la concurs:

 Condițiile de bază :

 La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba de stat;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente  penale nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: Lucru cu informația, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect față de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 Scopul, sarcinile de bază și cerințele specifice pentru funcția publică vacantă

1. Șef adjunct Direcție (Inspector sanitar de stat)

 Scopul general al funcției:

 Asigură conducerea, organizarea activităților și funcționarea secției Controlul de stat în sănătate (inspecție) în vederea realizării obiectivelor subdiviziunii prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor disponibile, în vederea maximizării performanței ANSP.

 Sarcini de bază:

 • Asigurarea coordonării realizării funcției de control de stat în sănătate, în domeniile de competență, conform legislației în vigoare și ale metodologiei de control în teritoriul deservit
 • Asigurarea planificării, organizării, coordonării și monitorizării controlului de stat în sănătate în teritoriul
 • Asigurarea controlului privind realizarea planurilor de dezvoltare socială și economică în teritoriul deservit, a programelor complexe de ocrotire a sănătății populației, a mediului înconjurător, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, a
 • Asigurarea sesizării autorităților publice locale și organelor de drept asupra încălcărilor constatate.
 • Asigurarea prezentării informațiilor periodice conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență.

 

Cerințe specifice

 1. Deține diplomă de licență în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licență după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii în domeniul sănătății publice.

sau

 • Deține diplomă de licență/master în domeniile (biologie, chimie, drept, economie) cu condiția deținerii studiilor postsecundare nonterțiare în domeniul igienă/epidemiologie și diplomă de master în sănătate publică.
 • Experiență profesională în domeniu sănătății publice de cel puțin 4 ani;
 • 1 an de experiență managerială;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B2);
 • Abilități de utilizare a computerului
 • Categorie de atestare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • 2. Inspector principal

 Scopul general al funcției:

 Planificarea și desfășurarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătății publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

 Sarcinile de bază:

 • Asigurarea coordonării realizării funcției de control de stat în sănătate, în domeniile de competență, conform legislației în vigoare și ale metodologiei de control în teritoriul deservit
 • Asigurarea controlului privind realizarea planurilor de dezvoltare socială și economică în teritoriul deservit, a programelor complexe de ocrotire a sănătății populației, a mediului înconjurător, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, a programelor de instruire și educație
 • Asigurarea planificării, organizării, coordonării și monitorizării controlului de stat în sănătate în teritoriul
 • Aplicarea măsurilor contravenționale către factorii de decizie în cazul atestării abaterilor de la actele legislative și normative în vigoare
 • Asigurarea prezentării informațiilor periodice Inspectorului sanitar de stat din teritoriu și conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență.

Cerințe specifice

 • Deține diplomă de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii în domeniul sănătății publice
 • Experiență profesională în domeniu sănătății publice de cel puțin 1,5 ani;
 • Abilități de utilizare a computerului;
 • Categorie de atestare

 

3. Inspector superior  

Scopul general al funcției:

 Desfășurarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătății publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență.

 Sarcinile de bază:

 • Efectuarea controlului asupra respectării legislației sanitare, în conformitate cu prevederile Legii 131 din 8 iunie 2012 privind activitatea de întreprinzător în teritoriul deservit;
 • Participarea la planificarea activităților de control în domeniul sănătății publice în teritoriul deservit;
 • Examinarea petițiilor persoanelor fizice și juridice conform domeniului de competență;
 • Întocmirea proceselor verbale de constrângere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
 • Participarea la elaborarea și prezentarea informațiilor periodice conducerii referitor la activitatea în domeniul de competență;

 Cerințe specifice:

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice sau în alte domenii (biologie, chimie, drept, economie), cu condiția că are studii profesional tehnic postsecundare  – asistent medical igienist, epidemiolog sau diplomă de master în sănătate publică.
 • Experiență profesională în domeniul sănătății publice cel puțin – 6 luni;
 • Abilități de cunoaștere a comupterului.
 • Categorie de atestare.

 Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 •  formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul anunț);
 • CV-ul (conform modelului Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
 • copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.

 

 1. Modalitatea de depunere a documentelor:
 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora;
 • Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că candidații, care au depus dosarul prin poșta sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 1. Data limită pentru depunerea dosarului de concurs29 februarie 2024, ora 12:00

Adresa poştală: or. Chişinău, str. A.Cosmescu,3.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. E-mail tatiana.iovu@ansp.gov.md

Bibliografia:

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 
 • Legea nr. 100/2017 privind actele normative;
 • Legea nr. 411-din 28.03.1995 ocrotirii sănătății;
 • Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;
 • Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 • Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008;

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.