Pe 14 decembrie 2021 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Pe 14 decembrie 2021 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Pe 14 decembrie 2021 a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, care a examinat şi aprobat un şir de chestiuni, ce ţin de aspectele activității de cercetare și inovare ale Direcției Direcție Cercetare și inovare în domeniul sănătății publice.

Astfel, dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., șef Direcție Cercetare și inovare în domeniul sănătății publice, a prezentat audienţei principalele rezultate ale activităţii de cercetare şi inovare, obţinute de sectorul ştiinţific al ANSP în a.2021 şi sarcinile pentru a.2022. S-a menționat, că activitatea de cercetare şi inovare a fost orientată asupra problemelor prioritare de sănătate publică ale societăţii, de optimizare a măsurilor de supraveghere a sănătăţii publice, control şi răspuns la infecţiile transmisibile, inclusiv emergente / reemergente şi maladiile netransmisibile. În perioada de referinţă cercetătorii sectorului de cercetare au efectuat cercetări în cadrul a 5 proiecte, inclusiv 4 teme ştiinţifice din cadrul Programului de stat (finanțate din bugetul de stat) şi 1 proiect în cadrul ofertei de soluții privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19, finanțat de UE. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate în 83 publicații, inclusiv, 2 monografii, 9 ghiduri practice, 12 articole în reviste cu factor de impact, 5 articole în reviste de specialitate în străinătate, 18 articole în reviste naționale. S-a participat cu 20 rapoarte, comunicări și postere la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi 5 seminare/ateliere de lucru. Cercetătorii științifici din laboratorul științific Supravegherea rezistenței la antimicrobiene au fost organizatorii Conferinței naționale cu participare internațională ”ONE HEALTH: approach in a changing world”. Realizările științifice au stat la baza argumentării necesităţii elaborării şi fortificării suportului legislativ şi normativ-metodic din ţară, inclusiv armonizarea acestuia la rigorile legislaţiei UE. Au fost depuse la AGEPI 2 cereri de brevetare, fiind obţinute 2 brevete de invenţie şi 2 Certificate de autor. Elaborările inovaţionale au fost expuse la 4 expoziţii internaționale. Participările la Expoziții au fost apreciate cu multiple diplome, premii speciale şi menţionate cu 8 medalii de aur, 4 de argint și 4 de bronz. Valorificarea rezultatelor obţinute se efectuează prin realizarea Programelor naţionale, Protocoale clinice naţionale, ghiduri, ordine şi dispoziţii ale Ministerului Sănătăţii, indicaţii şi recomandări metodice, treninguri, ateliere de lucru.

Concomitent, au fost menționate unele deficienţe în activitatea de cercetare și inovare, care necesită anumite îmbunătăţiri. Astfel:

  1. Finanțarea insuficientă a activității de cercetare generează:
  • imposibilitatea acoperirii cheltuielilor pentru remunerarea personalului de profil și auxiliar, implicat în realizarea proiectelor de cercetări;
  • lipsa alocațiilor pentru procurarea mijloacelor fixe – aparate, echipament, dar și a consumabilelor pentru cercetări pe parcursul ultimilor ani;
  • imposibilitatea instruirii cadrelor în instituțiile de profil peste hotarele țării;
  • migrația cadrelor, în deosebi a celor tinere.
  1. Lipsește motivația angajării persoanelor în domeniul științei din cauza salariului mic (cca de 2 ori mai mic în comparație cu cel din sectorul practic).
  2. Procedura centralizată a achizițiilor echipamentului, reactivilor, rechizitelor de birou, altor bunuri și materiale în instituție este anevoioasă în timp și calitate.
  3. Lasă de dorit participarea la concursurile proiectelor de cercetări științifice, anunțate de ANCD, precum și calitatea și termenii de prezentare de către laboratoare a materialelor solicitate de ANCD.
  4. Necesită intensificare activitatea de brevetare și publicarea rezultatelor obţinute în revistele internaţionale de profil, inclusiv ISI.

Reieşind din cele prezentate, Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele activităţii ştiinţifice a Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică cu calificativul bine, realizate în volumul planificat, cu folosirea metodelor contemporane de cercetare şi utilizarea alocaţiilor financiare în conformitate cu devizul de cheltuieli.

În continuare, Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat unanim proiectul Planului de activitate al Consiliului științific pentru a.2022.

A fost examinat şi aprobat unanim proiectul Acordului privind colaborarea științifică a ANSP (laboratorul științific Igiena radiațiilor și radiobiologie) cu IMSP Institutul Oncologic în domeniul cercetării riscului expunerii la Radon și fumat, prezentat de către dna Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc.

 

Pentru mai multă informaţie apelaţi la tel.: 022574570

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.