Aspecte generale privind efectuarea controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

Control totalitatea acţiunilor de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de un organ abilitat cu funcţii de control sau de un grup de instituţii similare;

control comun– control la care participă simultan controlori din partea a două sau mai multe organe de control;

control inopinat– control care nu este inclus în planul anual al controalelor și care se efectuează cu scopul verificării respectării cerințelor stabilite de legislație;

control planificat– control efectuat conform planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc;

Se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la faţa locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii prin poştă, inclusiv prin poșta electronică, sau prin telefon, informaţie pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.

Controlul se desfășoară doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză. Lista de verificare poate fi aplicată doar în cazul în care este aprobată, conform rigorilor stabilite de Guvern și prezenta lege, prin actul normativ al autorității publice centrale cu competențe în domeniul de control, la propunerea organului de control corespunzător și în urma consultărilor publice. Lista de verificare aprobată este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina electronică a organului de control.

În cazul controalelor planificate, delegația de control se întocmește în temeiul planului controalelor, aprobat și înregistrat. În cazul controalelor inopinate se întocmește delegația  de control, precum și nota de motivare aferentă. La delegația pentru controale inopinate se anexează nota de motivare în baza căreia a fost emisă delegația, astfel încât persoana care urmează a fi supusă controlului să poată lua cunoștință de nota în cauză.

Inspectorul are dreptul să înceapă controlul doar în cazul cînd sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

 1. prezentarea legitimaţiei;
 2. înmânarea exemplarului delegaţiei de control;
 3. existenţa probelor care demonstrează prezenţa unuia sau mai multor temeiuri dintre cele specificate la 19 al Legii nr. 1321/2012, în cazul controalelor inopinate;
 4. expirarea termenului minim de notificare specificat la 18 al Legii nr. 1321/2012, în cazul controalelor planificate;
 5. f) înregistrarea delegației de control în Registrul de stat al

Controlul poate fi exercitat doar de inspectorii specificați expres în delegația de control și doar în timpul programului de activitate al persoanei controlate sau al subdiviziunii acesteia. Controlul poate fi desfășurat de minimum doi inspectori, delegați de la același organ de control sau de la mai multe organe de control, în cazul controalelor comune. În cazul prezenței unui singur inspector, controlul nu poate fi început, iar persoana controlată este în drept să refuze accesul la obiect pentru inițierea controlului comun.

Drepturile inspectorului

Drepturi și obligațiuni.

 

(1) În procesul efectuării controlului, inspectorul are dreptul:

 1. să pătrundă în orice încăpere utilizată de întreprinzător în activitatea sa, în măsura în care aceasta este parte a obiectului controlului, cu excepţia domiciliului, în cazul cînd lipsește permisiunea posesorului În caz de necesitate, inspectorul va putea intra în domiciliu sau în încăperea asimilată domiciliului doar cu asistenţa poliţiei, în condiţiile legii;
 2. să ceară informaţii, certificate, licenţe, autorizaţii şi alte documente obligatorii, cu respectarea prevederilor 5 alin. (2), relevante obiectului controlului;

 

 1. să facă copii, înregistrări foto sau video ale documentelor sau ale altor obiecte purtătoare de informații;
 2. să inspecteze și să măsoare bunuri, să preleveze mostre din ele, cu includerea informației despre prelevarea mostrelor în procesul-verbal de În acest scop, inspectorul are dreptul să deschidă pachete, ambalaje, să rupă sigilii. La cererea persoanei prejudiciate, inspectorul, după caz, va preleva și a doua mostră, cu excepția cazului cînd actul normativ dispune altfel;
 3. să inspecteze mijloacele de transport doar în cazul cînd deţine informaţii că în ele se află bunuri care constituie obiectul controlului sau dacă mijloacele de transport sînt obiect al controlului în corespundere cu domeniul de

(3) Controlorul va exercita drepturile specificate la alin. (1) doar în limitele competenţei sale administrative şi doar în măsura în care acest lucru este cerut de obiectul controlului stipulat în delegaţia de control.

Obligațiile inspectorului

 • În procesul efectuării controlului, inspectorul este obligat:
 1. să informeze persoana supusă controlului despre drepturile şi obligaţiile acesteia;
 2. să pună la dispoziţia persoanei supuse controlului, în formă electronică ori pe suport de hîrtie, toate documentele normative şi actele normative ce vor fi utilizate în cadrul controlului şi în a căror bază se efectuează controlul;
 3. să acorde suportul necesar persoanei supuse controlului pentru înţelegerea deplină a prevederilor documentelor normative şi actelor normative în a căror bază se efectuează controlul;
 4. să aprecieze obiectiv şi echidistant toate aspectele ce ţin de efectuarea controlului;
 5. să asigure integritatea bunurilor şi a documentaţiei persoanei supuse controlului;
 6. să prezinte legitimaţia de serviciu persoanei supuse controlului şi să-i permită să ia cunoştinţă de aceasta;
 7. să nu divulge conţinutul documentelor şi al informaţiilor de care a luat cunoştinţă în procesul efectuării controlului, decît în cadrul colaborării cu alte organe de control;
 8. să anexeze la procesul-verbal de control orice documente sau copii ale acestora şi explicaţii în scris ale persoanei supuse controlului şi/sau ale angajaţilor acesteia;
 9. să întocmească procesul-verbal de control şi să înmâneze persoanei supuse controlului un exemplar al
 • În procesul efectuării controlului, inspectorul nu este în drept:
 1. să solicite şi să examineze documente şi informaţii ce nu ţin de competenţa sa şi nu sînt relevante obiectului controlului;
 2. să verifice aspecte care, conform legii, sînt obiectul controlului altor organe de control sau nu sînt indicate în procesul-verbal și delegația de control;
 3. să efectueze, în cazul controlului inopinat, controale în lipsa reprezentanților persoanei supuse controlului, dacă există temeiuri de a considera că absența acestora este nejustificată;
 4. să solicite persoanei supuse controlului resurse (încăperi, transport, tehnică de calcul, copiatoare, rechizite de birou ) şi să se folosească de acestea fără acordul persoanei în cauză;
 5. să ridice bunuri, utilaje, documente, dispozitive de stocare a datelor, tehnica de calcul sau alte obiecte purtătoare de informații;
 6. să solicite de la persoana supusă controlului informații care au fost prezentate anterior de către aceasta organului de control și care nu au legătură cu obiectul și aspectele supuse controlului;
 7. să aplice măsuri restrictive și/sau sancțiuni contravenționale pentru încălcările depistate în cadrul controlului cu încălcarea limitelor stabilite de prezenta

Drepturile persoanei supuse controlului

În procesul efectuării controlului, persoana supusă controlului este în drept:

 1. să verifice delegaţia de control şi să ia cunoştinţă de legitimaţia de serviciu a inspectorului;
 2. să fie informată referitor la drepturile şi obligaţiile sale;
 3. să conteste acţiunile inspectorilor;
 4. să prezinte dovezi şi explicaţii în favoarea sa;
 5. să ceară anexarea la procesul-verbal de control a oricăror documente sau copii ale acestora, pe care are dreptul să aplice semnătura şi să dea explicaţii în scris, precum şi să ceară includerea în actul de control a menţiunilor cu privire la unele fapte sau drepturi/obligaţii;

 

 1. să solicite o singură dată, în cazuri temeinic justificate, organului de control suspendarea sau amânarea controlului pentru o altă perioadă în cazul în care efectuarea controlului va afecta funcţionarea sa normală sau va duce la suspendarea activităţii sale ori în cazul în care, din considerente obiective, ea nu poate fi supusă controlului;
 2. să ia cunoştinţă de procesul-verbal de control și de alte documente, întocmite în cadrul controlului;
 3. să asiste personal sau prin reprezentantul său în procesul controlului;
 4. să obțină acces gratuit și autorizat la toată informația și documentele care se referă la controalele efectuate sau care vor fi efectuate asupra sa, inclusiv prin Registrul de stat al controalelor;
 5. să indice organului de control adresa sa electronică la care organul în cauză este obligat să transmită notificările și informația/documentele aferente controlului.

Obligaţiile persoanei supuse controlului

 • Persoana supusă controlului este obligată:
 1. a) să prezinte documentele şi informaţiile ce ţin direct de obiectul controlului, solicitate de inspector în vederea efectuării controlului;
 2. să permită accesul inspectorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru;
 3. să asigure, la inițierea controlului și pe durata desfășurării acestuia, prezența conducătorului său ori a
 • Persoana supusă controlului şi angajaţii acesteia, în limitele competenţei, au obligaţia de a coopera cu inspectorul şi de a contribui la exercitarea drepturilor acestuia specificate la 23.
 • Persoana supusă controlului care, în virtutea prevederilor legii, este ţinută de o obligaţie de confidenţialitate poate refuza cooperarea doar în limita şi în măsura în care cererea inspectorului intră în conflict cu obligaţia de confidenţialitate.
 • Orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică efectuarea controlului (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentaţia solicitată ), stabilit de inspector în procesul efectuării controlului, va fi consemnat în procesul-verbal de control, semnat de inspector şi de reprezentantul persoanei supuse controlului sau, în caz de refuz ori de imposibilitate a prezenţei acestuia, de cel puţin 2 martori.

Lista actelor normative

 

Nr. d/o Numărul actului normativ Denumirea
1. Legea 131 din 08.06.2012 privind     controlul     de     stat     asupra     activităţii     de întreprinzător
2. Legea 160 din din 22.07.2011 privind  reglementarea  prin  autorizare  a  activităţii  de întreprinzător
3. Legea nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
4. Legea     nr.     1456-XII     din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică
5. Legea    nr.     1070-XIV    din 22.06.2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate
6. Legea nr.272 din 03.12.2011 Legea apelor
7. Legea nr. 186 din 10.07.2008 Securităţii şi sănătăţii în muncă
8. Legea     nr.      105-XV     din 13.03.2003 Privind protecția consumatorilor
9. Legea     nr.     102     din     din 09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale
10. Legea Nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului
11. Legea nr.132 din 08.06.2012 Privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice
12. Legea nr.306 din 30.11.2018 Privind siguranța alimentelor

 

 

13. Legea nr.1409 din 17.12.1997 Cu privire la medicamente
14. Legea nr.279 din 15.12.2017 Cu  privire  la  informarea  consumatorului  cu  privire  la produsele alimentare
15. CC nr. 218 din 24.10.2008 Codul     CONTRAVENŢIONAL     AL     REPUBLICII MOLDOVA*
16. Hotărîrea Guvernului 379 din 25.04.2018 cu  privire  la  controlul  de  stat  asupra  activităţii  de întreprinzător în baza analizei riscurilor
17. Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 23.05.2018 Regulamentul   privind   ţinerea   Registrului   de   stat   al controalelor
18. Hotărîrea     Guvernului     Nr. 1014 din 17.10.2018 Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Public[
19. Hotărîrea Guvernului nr.1025 din 07.09.2016 Regulamentul   sanitar   privind   supravegherea   sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc
20. Hotărîrea Guvernului nr. 663 din 23.07.2010 Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare
21. Hotărîrea Guvernului Nr. 564 din 10.09.2009 Regulamentul  sanitar  privind  stabilirea  condiţiilor  de plasare pe piaţă a produselor biodistructive
22. Hotărîrea  Guvernului  nr.696 din 11.07.2018 Pentru     aprobarea     Regulamentului     sanitar     privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală
23. Hotărârea Guvernului nr. 451 din 24.07.2015 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecţie, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională
24. Hotărârea Guvernului nr. 603 din 02.07.97 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice
25. Hotărârea Guvernului nr. 128 din 06.02.06 Cu privire la aprobarea cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori
26. Hotărârea Guvernului nr. 504 din 12.07.2012 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice
27. Hotărîre  de  Guvern  nr.  702 din 11.07.2018 pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  condiţiile  de introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale
28. Hotărârea Guvernului nr. 944 din 03.10.2018 Pentru     aprobarea     Regulamentului     cu     privire               la promovarea etică a medicamentelor
29. Hotărârea Guvernului nr. 538 din 02.09.2009 pentru     aprobarea     Regulamentului     sanitar     privind suplimentele alimentare
30. Hotărârea Guvernului Nr. 613 din 01.08.2017 „pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind avertismentele de sănătate și etichetarea produselor din tutun, a tutunului destinat rulării în țigarete şi a produselor conexe”
31. Hotărârea     Guvernului     Nr. 1065 din 19.09.2016 pentru     aprobarea     regulamentelor     sanitare     privind produsele din tutun şi produsele conexe
32. Hotărârea     Guvernului     nr. 1141 din 04.10.2006 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamații
33. Hotărîrea Guvernului nr. Nr. 606 din 02.09.2015 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere;
34. Hotărîrea Guvernului nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerințele de sănătate și securitate pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă;

 

35. Hotărîrea  Guvernului  nr.362 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz;
36. Hotarirea  Guvernului  nr.584 din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare;
37. Hotarirea  Guvernului  nr.589 din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la liscuri generate de vibrațiile mecanice;
38. Hotarirea  Guvernului  nr.819 din 01.07.2016 privind  Cerinţele  minime  de  securitate  şi  sănătate  în muncă pentru lucrul la monitor;
39. Hotarirea Guvernului nr.1408 din 27.12.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează
40. Hotarirea Guvernului nr. 775 din 02.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
41. Hotărîrea  Guvernului  nr.697 din 11.07.2018 privind  aprobarea  Cerinţelor  minime  de  securitate  şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor

la riscuri generate de cîmpuri electromagnetice

42. Hotărârea Guvernului nr.1466 din 30.12.2016 Pentru     aprobarea     Regulamentului     sanitar     privind sistemele mici de alimentare cu apă
43. Hotărârea Guvernului nr. 996 din 20.08.2003 Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj
44. Hotărîrea Guvernului nr.1207 din din 02.11.2016 Pentru     aprobarea     Regulamentului     sanitar     privind produsele cosmetice
45. Hotărârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 Cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă
46. Hotărârea  Guvernului  nr.931 din 20.11.2013 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane
47. Hotărârea  Guvernului  nr.949 din 25.11.2013 Despre  aprobarea  Regulamentului  privind  zonele  de protecţie sanitară a prizelor de apă
48. Hotărârea  Guvernului  nr.890 din 12.11.2013 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă.
49. Hotărârea  Guvernului  nr.934 din 15.07.2007 Cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registru de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”

Anexa nr.1 Norme sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale naturale;

Anexa nr.2 Norme sanitare privind calitatea apei potabile; Anexa nr.4 Regulament cu privire la apele minerale medicinale.

50. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 492 din 11.08.2015 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare
51. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 594 din 17.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind buna practicăde fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare

 

52. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 308 din 29.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare
53. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 278 din 24.04.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare
54. Hotărîrea     Guvernului      nr. 1211 din 04.11.2016 cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  sanitar  pentru instituţiile de educaţie timpurie
55. Hotărîrea    Guvernului    1204

din 23.12.2010

„Regulamentul sanitar privind instituţiile de învăţămînt complementar.
56. Hotărârea Guvernului nr. 966 din 18.10.2010 Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare
57. Hotărîrea  Guvernului  nr.643 din 27.05.2003 Pentru aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servicii a mesei
58. Hotărârea Guvernului nr. 196 din 25.03.2011 Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare
59. Hotărârea Guvernului nr. 338 din 11.05.2011 Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici
60. NCM C.01.12:18, „Clădiri şi construcţii publice”
61. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
62. NCM C.01.08:2016, „Blocuri locative”
63. NCM C.04.02:2017 „Exigențe funcționale. Iluminatul natural și artificial”
64. SM GOST 30494:2014 „Case  de  locuit  și  publice.  Parametrii  microclimei  în încăperi”
65. NCM E.04.02:2014, „Protecţia contra zgomotului”
66. Ordinul            MADRM/MEI nr.159/331 din 02.07.2018 Pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi canalizare
67. Ord.    MDRC    nr.    15    din 30.01.2017 Catalogul documentelor normative în construcții.
68. Ordinul    MS    nr.    51    din 16.02.2009 Cu    privire     la     controlul     și     profilaxia     infecțiilor nosocomiale
69. Ordinul     MS     nr.314     din 31.07.2007 Cu privire la Regulile de examinare şi supraveghere medicală pentru depistarea contaminării cu virusul imunodeficienţei umane (maladia SIDA)
70. Ordinul    MS    nr.    264    din 21.09.1998 „Despre     intensificarea     activităților     de                  combaterea hepatitelor verale B,C și D în RM”
71. Ordinul     MS     nr.164     din 21.02.2013 „privind supravegherea epidemiologică a tifosului exantematic, măsurile de combatere și profilaxia pediculozei”
72. Ordinul    MS    nr.    334    din 19.07.1995 cu privire la aprobarea Instrucției despre regimul sanitar în întreprinderile și instituțiile farmaceutice
73. Ordinul    MS    nr.    28    din 12.01.06 cu privire la păstrarea medicamentelor, produselor para farmaceutice și articolelor cu destinație medicală
74. Ordinul      MS      nr.71      din 03.03.99 cu privire la păstrarea, evidenţa şi eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante, toxice şi psihotrope
75. Ordinul     MS     nr.     9     din cu privire la nimicirea inofensivă a medicamentelor cu

 

 

06.01.2006 termen de valabilitate expirat, contrafăcute, cu deficiențe de calitate sau fără documente de origine (însoțire)
76. Ordinul    MS    nr.    553    din 29.12.2006 despre aprobarea cerinţelor calificative pentru personalul farmaceutic
77. Ordinul    MS    nr.    521    din 01.06.12 privind controlul de stat al calităţii medicamentelor
78. Ordin       Nr.       1400       din 09.12.2014 cu  privire  la  aprobarea  Regulilor  de  bună  practică  de distribuţie a medicamentelor (GDP) de uz uman
79. Ordinul MSMPS nr. 314 din 25.03.2020 cu privire la aprobarea listei profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie și a programelor de instruire igienică
80. HM S nr. 18 din 04.09.2006 Despre aprobarea şi implementarea Instrucţiunii  cu privire la prevenirea  infecţiei  HIV/SIDA intraspitalicească în practica medicală”
81. Hotărîrea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale Nr. 22 din 29.12.2005 cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat “Igiena taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor”, revizuite în conformitate cu Legea nr.424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător
82. Hotărîrea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale Nr. 23 din 29.12.2005 cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de învăţămînt secundar profesional”
83. Hotărîrea Ministerului Sănătății și Protecției Sociale Nr. 21 din 29.12.2005 cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal”, revizuite în conformitate cu Legea nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţiide întreprinzător
84. Reguli    şi    norme    igienice nr.06. 5.3.40 din 13.09.01 aprobate prin Medicului şef sanitar de Stat al RM Pentru întreprinderile de transporturi auto şi autoservice

 

Ordin ANSP notif servicii alternative.semnat

 

Masuri aplicabile la contatarea încălcărilor legislative.

Acțiunile organului de control și măsurile aplicate în cadrul controlului sînt raportate la următoarele niveluri de încălcări ale legislației:

 1. minore – încălcări ale legislației a căror înlăturare poate avea loc fără ca activitatea curentă a persoanei să fie afectată și care nu creează pericol iminent pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanelor;
 2. grave – încălcări ale legislației a căror înlăturare nu este posibilă în timpul controlului, fiind necesară și posibilă alocarea unei perioade de timp pentru acțiuni de înlăturare, și care creează pericol iminent, dar nu imediat, pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent, dar nu imediat, pentru societate, care, dacă nu este înlăturat în termenul indicat, va deveni imediat;
 3. foarte grave – încălcări ale legislației a căror înlăturare nu este posibilă în timpul controlului, însă acțiuni în acest sens necesită a fi întreprinse imediat, și care creează pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent și imediat pentru Sînt echivalate cu încălcări foarte grave încălcările grave care nu au fost înlăturate în termenul indicat în prescripție.
 • În cazul încălcărilor minore pot fi emise doar prescripții în baza cărora se recomandă și se indică modalități de înlăturare a încălcărilor, însă nu pot fi aplicate sancțiuni prevăzute de legea contravențională sau altă lege și nu pot fi aplicate măsuri
 • În cazul încălcărilor grave, pe lîngă recomandări de înlăturare și oferire a termenului în care se vor înlătura încălcările, pot fi aplicate sancțiuni, însă nu pot fi aplicate măsuri
 • În cazul încălcărilor foarte grave se indică modalitățile de înlăturare, se aplică sancțiuni și/sau măsuri restrictive în conformitate cu prevederile legii, după

La constatarea încălcărilor ale legislației, inspectorii ANSP reieșind de gravitatea acestora pot aplica următoarele măsuri:

– Prescripții legale, prin care se stabilesc:

 1. expres şi clar, încălcările comise de persoana supusă controlului cu referinţe directe la prevederile legale încălcate;
 2. recomandări (indicaţii) privind înlăturarea încălcărilor şi natura recomandărilor;
 3. prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările;
 4. termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările.
 • Ca masuri restrictive, conducătorul Centrului de sănătate publică teritorială dispune în situaţii de risc grav şi imediat pentru sănătatea publică, suspendarea pînă la remedierea încălcărilor existente ale legislaţiei sanitare, iar în cazul imposibilităţii remedierii lor, interzic:
 1. lucrările de construcţie, precum şi darea în exploatare a unor obiective;
 2. activitatea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, secţiilor şi sectoarelor de producţie, exploatarea încăperilor, clădirilor, instalaţiilor, mijloacelor tehnice, precum şi activităţile de producere, comerţ şi prestare a serviciilor;
 3. producerea, lansarea, fabricarea şi utilizarea produselor economiei naţionale din rîndul celor care se supun autorizării sanitare;
 4. utilizarea, depozitarea şi transportul apei potabile din reţea, producerea, importul, depozitarea, transportul şi comercializarea materialelor care vin în contact cu produsele alimentare, folosirea apei în scopuri gospodăreşti, de menaj, culturale şi de asanare;
 5. plasarea pe piaţă a serviciilor/produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei;
 6. plasarea pe piaţă a produselor, serviciilor şi activităţilor supuse autorizării sanitare conform legislaţiei sanitare aplicabile, dar neautorizate sanitar;
 • Proces verbal cu privire la conrtavenție, pentru încălcările care sunt în competența Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, atribuitre conform 406 al Codului Contravențional al RM nr. 218/2008:

(1)  Contravențiile prevăzute la art. 761, art. 77 alin. (1)–(7), art. 771, art.79 alin.(1) şi (5), art. 80 alin. (1), (3) și (4), art. 82, art. art.911, art. 268, art. 273 pct. 1)–4), 6)–8), 10), 12)–14), art.

276, art. 278, 279, 344 şi art. 3641, care se constată şi se examinează de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.

 • Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică constată şi examinează contravenţiile de la 80 alin. (3), art. 83, 84, art. 273 pct. 1)–4), 6)–8), 10), 12) și 13), art. 278, 279, 344, săvîrşite în domeniile de activitate din competenţa sa.
 • Sînt în drept să constate contravenţiile de la (1) şi să încheie procese-verbale persoanele care deţin funcţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică şi din cadrul centrelor de sănătate publică.
 • Sînt în drept să examineze cauze contravenționale şi să aplice sancțiuni directorul și directorii adjuncți ai Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, conducătorii și conducătorii adjuncți ai centrelor de sănătate publică.

Articolul  761.  Nerespectarea  măsurilor  de  profilaxie,  prevenire  și/sau  combatere  a bolilor epidemice

(1) Nerespectarea prevederilor/măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, precum și a măsurilor de sănătate publică stabilite de autoritățile competente, se sancționează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 700 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(11) Săvârșirea repetată a aceleiași contravenții prevăzute la alin. (1) pe parcursul aceluiași an calendaristic de către o persoană sancționată anterior, printr-o hotărâre/decizie definitivă, pentru această contravenție se sancționează cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

(2) Prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete ori refuzul de a prezenta datele necesare pentru completarea fișei epidemiologice, se sancționează cu amendă de la 50 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei fizice.

Articolul 77. Practicarea ilicită a activităţii medicale şi farmaceutice

 • Practicarea ca profesie a activităţii medicale şi farmaceutice de către o persoană care nu are studiile medicale şi farmaceutice corespunzătoare, se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale.
 • Practicarea de către persoana autorizată să desfăşoare activităţi farmaceutice a unor genuri de activitate neindicate în licenţă, se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei
 • Desfăşurarea activităţii farmaceutice în locuri neautorizate de Ministerul Sănătăţii, se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei
 • Păstrarea neconformă a medicamentelor, păstrarea, utilizarea, publicitatea şi comercializarea medicamentelor neautorizate de Ministerul Sănătăţii spre utilizare, a medicamentelor cu termenul de valabilitate expirat, precum şi a celor fără documentul şi/sau informaţia ce atestă calitatea şi fără denumirea şi adresa producătorului, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei
 • Încălcarea regulilor de prescriere a reţetelor şi de eliberare a medicamentelor, se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale.
 • Producerea, modificarea formulei de producţie, a fluxului tehnologic, a marcării medicamentelor, a altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi a documentaţiei tehnico-normative, de către întreprinderile care produc medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice fără autorizarea respectivă a Ministerului Sănătăţii, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei
 • Practicarea activităţii farmaceutice fără utilizarea sistemului informaţional de evidenţă a circulaţiei medicamentelor, utilizarea acestui sistem cu încălcarea cerinţelor stabilite, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 72 la 102 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un

Articolul  771.  Nerespectarea  angajamentelor  privind  asigurarea  instituţieimedico- sanitare cu medicamente

Nerespectarea angajamentelor asumate de părţi privind asigurarea instituţiei medico-sanitare publice ori private cu medicamente conform contractului de achiziţii publice sau altui contract de vînzare-cumpărare, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Articolul 79. Încălcarea legislaţiei privind donarea de singe

(1) Sustragerea sîngelui şi a derivatelor de sînge, alterarea lor neintenţionată, se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.

(5) Tăinuirea intenţionată de către donatorii de sînge a datelor cu privire la afecţiunile antecedente, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.

Articolul 80. Încălcarea regulamentelor sanitare

(1) Încălcarea regulamentelor sanitare la comercializarea de produse (mărfuri) sau la prestarea de servicii consumatorului, se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 • Neîndeplinirea în termen a prescripţiilor legale ale autorităţilor competente privind înlăturarea încălcării regulamentelor sanitare, se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile veridice despre calitatea apei potabile, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.

Articolul 82. Plasarea pe piaţă a materialelor care vin în contact cuproduse alimentare, care nu au fost înregistrate

Plasarea pe piaţă a materialelor care vin în contact cu produse alimentare, care nu au fost înregistrate conform procedurii prevăzute de lege, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 108 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 911. Încălcarea legislaţiei privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun

 • Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun și a produselor conexe neambalate şi neetichetate în conformitate cu prevederile legale, se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un
 • Importul, plasarea pe piață sau comercializarea produselor alimentare, a jucăriilor și/sau a altor produse care fac asociere cu produsele din tutun, se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un
 • Plasarea pe piaţă a tutunului pentru uz oral, tutunului pentru mestecat, tutunului pentru uz nazal, a produselor care conțin nicotină adăugată în cantități mai mari decît cele prevăzute de legislația în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un
 • Importul, plasarea pe piaţă sau comercializarea produselor din tutun cu nivelul emisiilor peste limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un
 • Plasarea pe piaţă a produselor din tutun și a produselor conexe care conţin ingrediente interzise de legislaţia privind controlul tutunului, se sancţionează cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Plasarea pe piaţă a produselor din tutun şi a produselor conexe ce conţin elemente de prezentare şi etichetare false, înşelătoare sau care pot crea impresii eronate despre caracteristicile, efectele asupra sănătăţii, riscurile şi emisiile acestor produse, plasarea pe piaţă a produselor din tutun şi a produselor conexe ce conţin elemente de prezentare şi etichetare care sugerează că un anumit produs din tutun sau un produs conex este mai puţin dăunător decît altele sau are efecte vitalizante, energizante, vindecătoare, de întinerire, naturale, organice, alte efecte benefice asupra sănătăţii sau modului de viaţă ori se referă la miros, gust, prezenţa ori absenţa aromelor şi/sau a altor aditivi, se sancţionează cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Plasarea  pe   piaţă    a    produselor    din    tutun    fără    marcajul    de    trasabilitate se sancţionează cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un
 • Neprezentarea către Centrul Naţional de Sănătate Publică în termenele stabilite a informaţiei prevăzute de legislația privind controlul tutunului şi/sau prezentarea informaţiei neveridice şi incomplete, se sancţionează cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un
 • Comercializarea produselor din tutun și a produselor conexe în alt mod decît prin vînzare- cumpărare, fără ca vînzătorul şi cumpărătorul să se afle fizic unul în prezenţa altuia, se sancţionează

 

cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 • Expunerea vizibilă a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spațiile comerciale accesibile publicului, se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Neafişarea la loc vizibil în unităţile comerciale a informaţiei privind interzicerea vînzării produselor din tutun și a produselor conexe persoanelor cu vîrsta de pînă la 18 ani, se sancţionează cu amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
 • Comercializarea de produse din tutun minorilor sau vînzarea de produse din tutun fără a verifica în modul stabilit de legislaţie vîrsta cumpărătorului, se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Neafişarea semnului unic de interzicere a fumatului, se sancţionează cu amendă de la 150 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la

240  de  unităţi  convenţionale  aplicată  persoanei  juridice  cu  sau  fără  privarea  de  dreptul  de  a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

 • Admiterea fumatului în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă şi în alte locuri în care fumatul este interzis de legislaţia în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 210 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un
 • Admiterea fumatului în transportul public, se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un
 • Fumatul în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, în spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente acestora, în raza de 10 metri de la intrarea deschisă în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, şi la locurile de muncă, de la ferestrele deschise şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă. se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Fumatul în mijloacele de transport public, în mijloacele de transport private în care se află minori, sub acoperișul staţiilor de transport public, în parcurile de distracții şi pe terenurile de joacă pentru copii, pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen, se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei

(20) Comercializarea produselor din tutun în locuri interzise – unități cu suprafața comercială mai mică de 20 m2 situate la o distanță mai mică de 200 m de la instituțiile de învățămînt și medico- sanitare, se sancționează cu amendă de la 250 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 350 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni

la un an.

Articolul 268. Atribuirea ilegală de proprietăţi profilactice, curative produselor Atribuirea ilegală de către producători, vînzători, prin etichetare, precum şi prin publicitate, de proprietăţi profilactice, curative produselor ori referirea la astfel de proprietăţi fără ca acestea să fie autorizate, se sancţionează cu amendă de la 48 la 78 de unităţi convenţionale.

Articolul 273. Încălcarea regulilor de comerţ

 

Încălcarea de către întreprinderile comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi de către persoanele fizice care practică comerţul, a regulilor de comerţ manifestată prin:

 • înşelarea cumpărătorilor la măsurat, la cîntar, la achitare, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale;
 • comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat, modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale sau cu amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar nu mai puţin de 120 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice;

4) încălcarea regimului de lucru stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, se sancționează cu amendă de la 45 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;

6) lipsa indicatoarelor de preţuri sau a meniurilor la mărfurile destinate comercializării ori întocmirea lor cu încălcarea regulilor stabilite, precum și omiterea indicării la vedere, într-o formă clară şi explicită, a prețurilor ori a tarifelor, se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale;

10) comercializarea prin înşelăciune a unui produs neprevăzut în contract, precum şi refuzul nejustificat de a vinde un produs sau de a presta un serviciu, se sancționează cu amendă de la 30 la

60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;

 • achiziţionarea de mărfuri şi de produse din reţeaua de comerţ cu amănuntul, de la întreprinderi de alimentaţie publică şi din unităţi farmaceutice şi revinderea lor la întreprinderi şi în unităţi similare din raza aceleiaşi localităţi avînd ca urmare majorarea preţurilor la aceste mărfuri şi produse, se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
 • depăşirea normativelor admise de emitere a zgomotului şi a vibraţiei, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

Articolul 276. Neasigurarea trasabilităţii

Neasigurarea posibilităţii de identificare şi a trasabilităţii unui produs alimentar, a unui material

 în contact cu produse alimentare sau a unei substanţe care urmează a fi încorporată sau care poate fi încorporată într-un produs alimentar, se sancţionează cu amendă de la 30 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Articolul    278.    Încălcarea    cerinţelor     legale     privind    interesele     economice     ale consumatorilor

 • Încălcarea de către vînzător, prestator a termenului stabilit de legislație pentru remedierea gratuită a deficiențelor apărute la produs, serviciu, care nu sînt imputabile consumatorului, pentru înlocuirea gratuită a acestuia sau pentru restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanție ori al termenului de valabilitate, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Refuzul vînzătorului, prestatorului de a satisface reclamația consumatorului privind remedierea gratuită a deficiențelor apărute la produs, serviciu, înlocuirea gratuită a acestuia sau restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în condițiile stabilite de legislație. se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice
 • Refuzul vînzătorului de a înlocui sau de a restitui, la cererea consumatorului, contravaloarea produselor alimentare, farmaceutice sau a produselor cosmetice necorespunzătoare cerinţelor prescrise sau declarate, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Refuzul vînzătorului de a înlocui, în condiţiile legii, în termen de cel mult 14 zile calendaristice, un produs nealimentar de calitate corespunzătoare cu un produs similar celui procurat, dacă acest produs nu-i convine consumatorului ca formă, gabarite, model, mărime, culoare sau dacă, din alte cauze, nu-l poate utiliza conform destinaţiei sau de a restitui, în condițiile legii, contravaloarea produsului, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Refuzul neîntemeiat al vînzătorului, prestatorului de a prelungi termenul de garanție al produsului, serviciului pentru perioada de timp în care acesta nu a fost utilizat din cauza remedierii deficiențelor, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei

Articolul    279.    Prezentarea    de    informaţii    neautentice    sau    incomplete    despre caracteristicile produselor şi ale serviciilor

Prezentarea de informaţii neautentice sau incomplete despre caracteristicile produselor şi ale serviciilor la etapa plasării pe piaţă şi/sau comercializării, trecerea sub tăcere a indicilor calitativi, a proprietăţilor produselor şi a regulilor de folosire a lor, se sancţionează cu amendă de la 6 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 344. Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative privind producerea, depozitarea, punerea la dispoziție pe piață şi comercializarea produselor, privind prestarea serviciilor şi încălcarea regulilor de protecţie a consumatorilor

 • Încălcarea cerinței generale de siguranță a produselor prin:
 1. punerea la dispoziție pe piață de către producător (importator) și/sau de către distribuitor a produselor care nu corespund cerinței generale de siguranță, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
 2. omiterea asigurării de către producător (importator) și/sau de către distribuitor, prin intermediul produsului sau al ambalajului, a consumatorilor cu informații care ar permite să fie evaluate riscurile pe care le prezintă un produs pe parcursul perioadei sale de utilizare, ce poate fi prevăzută în mod rezonabil, ori pe durata termenului de valabilitate, atunci cînd aceste riscuri nu sînt imediat perceptibile de către consumatori fără avertizările corespunzătoare, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
 3. omiterea întreprinderii de către producător (importator) a acțiunilor prescrise de legislație sau a celor necesare pentru evitarea riscurilor pe care le prezintă produsele pentru consumatori, inclusiv retragerea de pe piață a produselor, avertizarea adecvată și eficientă a consumatorilor, recuperarea produselor de la consumatori în a căror privință organul de control sau specialiștii proprii au constatat că nu corespund cerinței generale de siguranță, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
 4. omiterea întreprinderii de către distribuitor a acțiunilor prescrise de legislație sau a celor necesare pentru evitarea riscurilor pe care le prezintă produsele pentru consumatori, inclusiv păstrarea și prezentarea documentelor (informațiilor) necesare pentru determinarea originii produselor, precum și distribuirea produselor despre care au cunoștință sau pe care, în baza informațiilor deținute și în calitate de specialiști, ar fi trebuit să le considere neconforme cerinței generale de siguranță, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei juridice;
 5. omiterea informării imediate de către producător (importator) și/sau de către distribuitor a autorității competente despre acțiunile întreprinse în scopul prevenirii riscurilor pentru consummator, se sancționează cu amendă de la 30 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei
 • Încălcarea cerinţelor stabilite în actele normative prin:

 

 1. introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor, precum şi prestarea serviciilor cu încălcarea cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile, prin: folosirea şi aplicarea incorectă a marcajului CE în ceea ce priveşte forma, mărimea, vizibilitatea, lizibilitatea, caracteristica marcajului de conformitate CE de a nu putea fi şters, precum şi folosirea şi aplicarea incorectă a altor marcaje suplimentare, prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea declaraţiei de conformitate sau neînsoţirea produsului cu acest document în situaţia în care reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru; întocmirea declaraţiei de conformitate cu încălcarea cerinţelor stabilite de reglementarea tehnică aplicabilă; neprezentarea documentaţiei tehnice pentru produs sau necorespunderea documentaţiei tehnice prezentate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile; neînscrierea numărului de identificare al organismului de evaluare a conformităţii notificat alături de marcajul CE atunci cînd reglementarea tehnică aplicabilă prevede acest lucru, se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
 2. importul, punerea la dispoziție pe piață a produselor, prestarea serviciilor fără prezentarea informaţiei complete, veridice şi corecte în limba de stat; neprezentarea de către producător (ambalator) a informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, denumirea importatorului, adresa acestora (numărul de telefon, după caz), despre masa/volumul, lungimea, aria, principalele caracteristici calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, eventualele riscuri, despre modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, despre contraindicaţii, precum şi despre valoarea energetică şi nutritivă a produselor alimentare preambalate; neindicarea ţării producătoare, a termenului de garanţie, duratei de funcţionare, termenului de valabilitate şi datei fabricării, în conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare, se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
 3. neasigurarea de către vînzător şi de către prestator a respectării condiţiilor tehnice stabilite de producător pentru produs; sau
 4. folosirea de către prestator a produselor şi procedurilor ofensive şi/sau necertificate şi neanunţarea imediată a autorităţii competente, precum şi a producătorului, despre existenţa oricărui produs, folosit la prestarea serviciului, de care are cunoştinţă că este periculos şi/sau falsificat (contrafăcut); sau
 5. neasigurarea prestării serviciilor (în cazul în care serviciile conţin elemente vorbite sau textuale scrise) în limba de stat; sau
 6. nestabilirea de către producător, în documentul normativ, a termenului de valabilitate al produselor alimentare, articolelor de parfumerie, articolelor cosmetice, medicamentelor, articolelor chimice de uz casnic şi al altor produse; sau
 7. neinformarea consumatorului despre preţul produsului (în cazul produselor preambalate – preţul pentru o unitate de măsură şi preţul de vînzare a cantităţii preambalate) şi neoferirea informaţiilor specificate la c), a datelor despre certificarea conformităţii sau a declaraţiei de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta, precum şi neasigurarea consumatorului cu cartea tehnică ori cu instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, elaborate de producător; sau
 8. neprezentarea în limba de stat a informaţiilor despre produsele şi serviciile oferite consumatorului, inclusiv neprezentarea lor verbală şi în cartea tehnică, în instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere ori în altă documentaţie de însoţire; sau
 9. neindicarea, în informaţiile despre serviciile prestate conform reglementărilor în vigoare, a categoriei calitative a serviciului, a termenului de prestare, a termenului de garanţie, a tarifelor, a eventualelor riscuri şi a datelor despre certificarea conformităţii sau despre declaraţia de conformitate, dacă legislaţia prevede aceasta,

se sancţionează cu amendă de la 15 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 108 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. neasigurarea de către vînzător, producător a reparaţiei şi deservirii tehnice a produselor de folosinţă îndelungată, precum şi neasigurarea cu piese de schimb necesare pe durata de funcţionare stabilită de lege, se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei

 

 • Încălcarea regulilor privind protecţia consumatorilor prin:
 1. lipsa registrului de reclamaţii sau neafişarea acestuia la loc vizibil pentru consumatori, neînregistrarea de către vînzător, prestator a reclamaţiei consumatorului;
 2. neafişarea la vedere de către vînzător, prestator a adresei şi a numărului de telefon al autorităţii abilitată cu funcţie de protecţie a consumatorului, a informaţiei despre termenul de garanţie al produselor, al serviciilor, despre obligativitatea, în cazul examinării reclamaţiei, a prezenţei bonului de casă sau a unui alt document care să confirme cumpărarea produsului, prestarea serviciului;
 3. neafişarea la vedere de către vînzător, prestator, inclusiv în cazul în care desfăşoară activitate comercială în afara locului autorizat, a denumirii lor sau a licenţei, dacă obligativitatea acesteia este prevăzută de legislaţie, a programului de lucru, precum şi nerespectarea acestuia

se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. utilizarea de către comerciant a practicilor comerciale incorecte (înşelătoare şi/sau agresive) care denaturează sau sînt susceptibile să denatureze în mod esenţial comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajung sau căruia li se adresează ori al membrului mediu al unui grup, în cazul cînd practicile comerciale sînt adresate unui anumit grup de consumatori,

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. neprezentarea de către comerciant, la solicitarea consumatorului, a unui exemplar al contractului cu clauze contractuale standard pe care îl propune

se sancţionează cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 • Încălcarea cerinţelor legislaţiei privind contractele de credit pentru consumatori prin:
 1. neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei standard care trebuie inclusă în publicitate sau a informaţiei precontractuale referitoare la contractul de credit pentru consumatori

se sancţionează cu amendă de la 300 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. neincluderea în contract a informaţiilor standard obligatorii referitoare la contractul de credit pentru consumatori

se sancţionează cu amendă de la 300 la 350 de unităţi contravenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 de unităţi contravenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. neinformarea, în termen de 7 zile calendaristice, referitor la respingerea cererii de creditare ca rezultat al consultării bazei de date, precum şi la identitatea acestei baze,

se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. neinformarea în legătură cu orice modificare a ratei dobînzii aferente creditului înainte ca modificarea să intre în vigoare

se sancţionează cu amendă de la 300 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. majorarea sau aplicarea nejustificată a comisioanelor, a taxelor, altele decît cele prevăzute în contractul de credit; sau
 2. lipsa notificării în cazul modificării costurilor creditului potrivit condiţiilor contractuale; sau
 3. neindicarea în mod expres în contract a modului de calcul al dobînzii, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobînzii flotante; sau
 4. încălcarea cerinţelor privind stabilirea ratei dobînzii sau a regulilor de calculare a dobînzii anuale efective pentru contractele de credit pentru consumatori, precum şi calculul incomplet sau eronat al acesteia,

se sancţionează cu amendă de la 300 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 • Încălcarea cerinţelor faţă de încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum prin:

 

 1. neprezentarea tipului de serviciu financiar înaintea încheierii unui contract la distanţă cu un consumator, precum şi necomunicarea termenelor şi condiţiilor contractuale şi a informaţiilor prealabile, cu excepţia cazurilor prevăzute la (6) din prezentul articol şi la art. 2932alin. (4), se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu amendă de la

60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. nerambursarea de către furnizor, în termen de 30 de zile calendaristice, a sumelor primite conform contractului încheiat la distanţă în cazul revocării contractului, cu excepţia sumelor pentru serviciul financiar prestat efectiv, se sancţionează cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
 2. utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă altele decît sistemul automatizat de apel fără intervenţie umană de tip automat de apel, telecopiator sau fax, în cazul comunicărilor nesolicitate, dacă există un refuz evident din partea consumatorului; sau
 3. livrarea către consumator a unui serviciu financiar la distanţă contra plată, fără o solicitare prealabilă din partea acestuia, dacă această livrare presupune efectuarea unei plăţi imediate sau ulterioare, se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Necomunicarea de către prestatorul serviciilor de plată a termenelor şi condiţiilor contractuale, a informaţiilor prealabile aferente serviciilor de plată prevăzute de legislaţia cu privire la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum, şi anume:
 1. unde este cazul, a notificării care să indice că serviciul este legat de instrumente ce implică riscuri speciale asociate trăsăturilor lor specifice sau a operaţiunilor care trebuie executate, sau al cărui cost depinde de fluctuaţiile de pe pieţele financiare care nu se află sub controlul prestatorului serviciilor de plată şi nu poate fi prezentată o estimare a evoluţiei viitoare raportată la performanţele statistice precedente;
 2. a informaţiei privind existenţa sau posibilitatea existenţei unor taxe şi costuri suplimentare care nu se achită prin intermediul prestatorului de servicii de plată sau care nu sînt impuse de acesta;
 3. a limitei de timp sau a datei pînă la care informaţiile furnizate sînt valabile;
 4. a modalităţilor de plată şi de executare a serviciului de plată;
 5. a oricărui cost suplimentar pentru consumator, rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanţă, dacă astfel de costuri adiţionale se percep de către prestatorul de servicii de plată;
 6. a informaţiei privind existenţa sau lipsa dreptului de revocare şi, în cazul în care acest drept există, a termenului şi a condiţiilor de exercitare a acestuia, inclusiv a informaţiilor privind sumele pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru serviciul de plată prestat în mod efectiv, precum şi a consecinţelor ce decurg din neexecutarea acestui drept;
 7. a modalităţilor practice de exercitare a dreptului de revocare a contractului înainte de termen, a adresei poştale la care poate fi depusă sau expediată notificarea privind revocarea contractului, precum şi a numărului de fax sau a adresei electronice la care aceasta poate fi expediată;
 8. a informaţiei privind existenţa unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decît cele prevăzute prin lege,

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 • Încălcarea cerinţelor de informare pentru alte contracte decît contractele negociate în afara spațiilor comerciale şi contractele la distanţă prin:
 1. neprezentarea sau prezentarea incompletă a informaţiei precontractuale pentru alte contracte decît contractele negociate în afara spațiilor comerciale şi contractele la distanţă

se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 

 1. necomunicarea principalelor caracteristici ale produselor sau serviciilor în mod corespunzător cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu produsele sau serviciile în cauză

se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. necomunicarea informaţiei referitoare la preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse ori, în cazul în care preţul nu poate fi calculat din timp dată fiind natura produselor sau a serviciilor, la modalitatea de calcul al preţului, precum şi la costurile suplimentare de transport, de livrare sau la taxele poştale, ori, în cazul în care acestea nu pot fi calculate din timp, neindicarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consummator, se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
 • Încălcarea cerinţelor de informare pentru contractele negociate în afara spaţiilor comerciale şi cele la distanţă prin:
 1. neprezentarea sau prezentarea incompletă a informaţiei precontractuale pentru contractele negociate în afara spaţiilor comerciale şi cele la distanţă

se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. necomunicarea principalelor caracteristici ale produselor sau serviciilor în mod corespunzător cu mijlocul de comunicare utilizat şi cu produsele sau serviciile în cauză

se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. necomunicarea informaţiei referitoare la preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse, la costurile suplimentare de transport, de livrare, la taxele poștale sau de orice altă natură ori, în cazul în care acestea nu pot fi calculate din timp, neindicarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consummator

se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. necomunicarea informaţiei privind costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului, atunci cînd este calculat pe baza unui alt tarif decît tariful de bază, se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu

amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. necomunicarea informaţiei privind modalitățile de plată, livrare şi executare, privind data pînă la care sau termenul în care comerciantul se angajează să livreze produsele sau să presteze serviciile se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu

amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. necomunicarea informaţiei privind existența și condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea comerciantului

se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;

 1. necomunicarea informaţiei privind existenţa sau lipsa dreptului de revocare şi, dacă acest drept există, privind termenul şi condiţiile de exercitare a acestuia, inclusiv a informaţiilor despre faptul că consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de revocare, iar pentru contractele la distanță – dacă, prin însăși natura lor, produsele nu pot fi, în mod normal, returnate prin poștă – costul aferent returnării produselor; necomunicarea informaţiei că consumatorul nu va beneficia de un drept de revocare, a consecinţelor ce decurg din neexecutarea acestui drept sau a circumstanţelor în care consumatorul îşi pierde dreptul de revocare

 

se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 • Nerambursarea sau rambursarea, cu depăşirea termenului de 14 zile de la data la care este informat despre decizia de revocare a contractului, de către comerciant a sumelor pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului

se sancţionează cu amendă de la 6 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 • Încălcarea cerințelor legislației în vigoare privind indicarea categoriei de clasificare a structurii de primire turistică prin:
 1. afișarea de către structura de primire turistică a categoriei de clasificare fără a deține certificat de clasificare emis în condițiile Legii 352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova, se sancționează cu amendă de la 40 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
 2. afișarea repetată, pe parcursul unui an, de către structura de primire turistică a categoriei de clasificare fără a deține certificat de clasificare, se sancționează cu amendă de la 80 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Articolul    3641.   Încălcarea    legislaţiei    cu    privire    la    publicitatea şi    sponsorizarea produselor din tutun

 • Amplasarea și/sau difuzarea publicității în favoarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora și promovarea, inclusiv prin sponsorizare, a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, care au drept scop sau efect, direct ori indirect, stimularea vînzărilor și sporirea consumului produselor din tutun și a produselor conexe, se sancţionează cu amendă de la 84 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 270 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
 • Utilizarea mărcilor comerciale ale produselor din tutun, ale produselor conexe, ale dispozitivelor și ale accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora la promovarea altor produse sau servicii, precum și utilizarea mărcilor comerciale ale altor produse sau servicii la promovarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, utilizarea accesoriilor pentru fumat, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun și a produselor conexe în scopul promovării, directe sau indirecte, a produselor din tutun și/sau a produselor conexe, oferirea promoțională sau în calitate de cadou a produselor din tutun și/sau a produselor conexe, a dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.