Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Direcției resurse umane și Direcției financiare

 1. Specialist principal, (fpe) direcția resurse umane – 2 unități
 2. Specialist principal, (fpe) direcția financiară – 1 unitate

 Condițiile de participare la concurs:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Cunoaşterea limbii de stat;
 3. Capacitate deplină de exerciţiu;
 4. Nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 5. Studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 6. Lipsa antecedentelor penale nestinse;
 7. Apt de muncă (din punct de vedere medical);
 8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul anunț);
 • CV-ul (conform modelului Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical;
 • cazierul judiciar.
 •  Modalitatea de depunere a documentelor:
 •  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 19 mai 2022,  până orele 16.30

Adresa poştală: mun. Chişinău, str.Gheorghe Asachi 67A, et.1, bir.100

Persoana de contact – Lipovan Ana

Telefon de contact: (022) 574-580

e-mail: sp@ansp.gov.md

 1. C-50  Specialist principal, (fpe)  DRU- 2 unități 

 Scopul general al funcției: Implementarea eficientă a procedurilor de personal în vederea realizării obiectivelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

 Atribuțiile de bază:

 •  Elaborarea proiectelor de decizii şi perfectarea documentelor necesare cu privire la selectarea, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, remunerarea, stimularea, motivarea, promovarea în funcţie, dezvoltarea profesională, atestarea, sancţionarea, transferarea şi eliberarea personalului;
 • Identificarea necesităţilor de instruire a personalului, participarea la planificarea procesului de educaţie continuă, prestatorii serviciilor de instruire a condiţiilor de organizare şi conţinutul cursurilor de instruire, organizarea activităţilor de dezvoltare profesională, evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;
 • Consultarea personalului instituţiei în probleme ce ţin de aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, procedurile de personal, relaţiile de muncă ;
 • Participarea la procesul de soluţionare a conflictelor ce ţin de personalul din instituţie
 • Implementarea procedurilor de personal cu privire la planificare, recrutare, selectare și integrală profesională a funcționarilor publici;
 • Implementarea Sistemului informațional automatizat ”Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”;

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 •  Studii superioare,.
 • Experiență profesională în domeniu -cel puțin 4 ani, confirmată documentar.
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
 3. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 
 4. Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
 5. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
 6. Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
 7. Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
 8. Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
 10. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
  funcţionarului public.
 1. C50 Specialist principal (fpe) direcția financiară – 1 unitate.

 Scopul general al funcției: Ținerea evidenței contabile a Agenției, înregistrarea și evidența tranzacțiilor financiare, materialelor, veniturilor și cheltuielilor, activelor și pasivelor, evidența și monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, participarea la întocmirea rapoartelor.

 Atribuțiile de bază:

 • Participarea la planificarea/modificarea bugetului, generalizarea informațiilor referitor la planificarea bugetelor pe subdiviziuni;
 • Efectuarea analizei pentru tipuri de cheltuieli și determinarea resurselor economisite pe fiecare segment;
 • Planificarea/modificarea bugetului conform limitelor de alocații financiare și distribuirea pentru achiziții publice;
 • Participarea la elaborarea tarifelor pentru prestarea serviciilor în domeniul sănătății publice;
 • Participarea la întocmirea listelor de tarifare și schemelor de încadrare a personalului
 • Ținerea evidenței cheltuielilor de personal;
 • Participarea la întocmirea rapoartelor financiare, statistice, precum și alte rapoarte ale instituției.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare în economie, contabilitate sau finanțe;
 • 3 ani de experiență profesională în domeniu;
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Point).

Bibliografia:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008.
 3. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.
 4. Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007.
 5. Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005.
 6. Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici nr.48 din 22.03.2012.
 7. Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare nr.433 din 15.07.2015.
 8. 8.Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
 9. Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemului bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar nr.216 din 28.12.2015.
 10. Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară nr.208 din 24.12.2015.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.