Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

1. Direcția financiară

 Specialist principal, funcție publică de execuție- 2 unități

2.  Direcția resurse umane

Specialist principal, funcție publică de execuție- 2 unități

 3. Serviciul audit intern

Auditor intern principal, funcție publică de execuție- 1 unitate

 

 Condițiile de a participa la concurs:

Condițiile de bază :

 La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba de stat;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente  penale nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: Lucru cu informația, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect față de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 Scopul, sarcinile de bază și cerințele specifice pentru funcția publică vacantă

 Specialist principal, Direcția financiară – 1 funcție

 Scopul  general al funcției:

Asigurarea elaborării bugetului autorității, analizarea, evaluarea, fundamentarea propunerilor de buget, calcularea tarifelor pentru prestarea  serviciilor de sănătate publică, întocmirea rapoartelor financiare și nonfinanciare în domeniu și efectuarea analizelor economice pe categorii.

Sarcini de bază:

 • Elaborarea bugetului și fundamentarea propunerilor de buget, conform limitelor de alocații financiare și distribuirea pentru procesul de achiziții publice, generalizarea și efectuarea analizei informațiilor referitor la planificarea bugetelor pe subdiviziuni.
 • Efectuarea analizei pentru tipuri de venituri și cheltuieli, cu determinarea resurselor economisite și înaintarea propunerilor de redistribuire.
 • Elaborarea tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată, revizuirea și argumentarea acestora.
 • Participarea la elaborarea notelor informative, actelor administrative și examinarea proiectelor de acte normative.
 • Participarea la întocmirea rapoartelor financiare, rapoartelor statistice și altor tipuri de rapoarte pe domeniu. Participarea la implementarea controlului intern în procesele de planificare și executare a bugetului.

 Cerințe specifice

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul economie, financiar.

Experiență profesională: cel puțin 1 an în domeniu.

Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, utilizarea programului 1C SIIECAP și sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor pentru finanțe publice.

Bibliografia:

 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008.
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2008.
 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
 • Legea privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018.
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare nr. 433/2015.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1090/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemului bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar nr. 216/2015.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară nr. 208/2015.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului nr. 209/2015.

 

 1. Specialist principal, Direcția financiară – 1 funcție

Scopul general al funcției:

Ținerea evidenței contabile a autorității, înregistrarea și evidența tranzacțiilor financiare, materialelor, veniturilor și cheltuielilor, activelor și pasivelor, evidența și monitorizarea executării contractelor, participarea la efectuarea inventarierii și întocmirea rapoartelor.

 Sarcini de bază:

 • Efectuarea evidenței contabile a veniturilor și cheltuielilor pentru bunuri, lucrări și servicii în sistemul informațional de evidență contabilă al autorității;
 • Asigurarea primirii, verificării și înregistrării în programul de evidență contabilă a documentelor primare privind bunurile materiale achiziționate și/sau primite cu titlu gratuit;
 • Înregistrarea operațiunilor contabile privind transmiterea, ieșirea bunurilor materiale conform documentelor contabile primare recepționate;
 • Întocmirea facturilor fiscale pentru eliberarea bunuri materiale entităților, conform dispozițiilor Ministerului Sănătății și pentru serviciile prestate de autoritate, conform actelor prezentate în subdiviziune;
 • Asigurarea controlului privind corespunderea activelor și datoriilor cu datele contabile, inclusiv prin efectuarea inventarierii și participarea la implementarea controlului intern în procesele de evidență contabilă.

  Cerințe specifice

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul economie, financiar sau evidență contabilă.

Experiență profesională: cel puțin 1 an în domeniu.

Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet, utilizarea programului 1C SIIECAP și sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor pentru finanțe publice.

Bibliografia:

 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008.
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2008.
 • Legea contabilității nr. 113/2007.
 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare nr. 433/2015.
 • Hotărârea Guvernului nr. 1090/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemului bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar nr. 216/2015.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea nr. 60/2012.
 1. Specialist principal, Direcția resurse umane

 Scopul general al funcției:

  Implementarea eficientă a procedurilor de personal în vederea realizării obiectivelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Sarcinile de bază:

–    Elaborarea proiectelor de decizii şi perfectarea documentelor necesare cu privire la selectarea, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, remunerarea, stimularea, motivarea, promovarea în funcţie, dezvoltarea profesională, atestarea, sancţionarea, transferarea şi eliberarea personalului;

–    Identificarea necesităţilor de instruire a personalului, participarea la planificarea procesului de educaţie continuă, prestatorii serviciilor de instruire a condiţiilor de organizare şi conţinutul cursurilor de instruire, organizarea activităţilor de dezvoltare profesională, evidenţa datelor referitoare la instruirea personalului;

–    Consultarea personalului instituţiei în probleme ce ţin de aplicarea prevederilor legislaţiei muncii, procedurile de personal, relaţiile de muncă etc.;

–    Participarea la procesul de soluţionare a conflictelor ce ţin de personalul din instituţie

–    Implementarea procedurilor de personal cu privire la planificare, recrutare, selectare și integrală profesională a funcționarilor publici;

–    Implementarea Sistemului informațional automatizat ”Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”;

  

Cerințe specifice

 –    Studii superioare în domeniul juridic, Managementului resurselor umane. Deținătorii de master în domeniile date vor avea prioritate în cadrul selecției.

–    Experiență profesională în domeniu gestionării resurselor umane – cel puțin 1 an,

–    Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

 Bibliografia:

 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI  din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 
 • COD  Nr.116/2018 Codul administrativ al Republicii Moldova;

3.Auditor intern principal, Serviciul audit intern

   Scopul general al funcției:

Realizarea activităților din cadrul misiunilor de audit intern al instituției, efectuarea altor sarcini aferente domeniului de activitate.

    Sarcinile de bază:

 • Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul executării activităţilor de control şi de inspectare a procesului de implementare a actelor normative în anumite domenii;
 • Posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul legislaţiei generale şi speciale;
 • Manifestă abilităţi de soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă;
 • Dispune de autonomie în exercitarea sarcinilor
 • Participarea la raportarea asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatea de audit intern.

      Cerințe specifice :

 • Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în ştiinţe economice, auditului intern, juridice, cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de audit administraţiei publice centrale.
 • 2 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • specializare în domeniul de activitate;
 • deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
 • abilităţi de utilizare a computerului

Bibliografia:

 1. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public
 3. Legea nr. 181/2014privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscale
 4. Legea nr. 229 /2010 privind controlul financiar public intern
 5. Legea nr.61/2007 privind activitatea de audit;
 6. Hotărîrea Guvernului nr.557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern
 7. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit intern ;

 III. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1. Formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul anunț);
 2. CV-ul (conform modelului Europass);
 3. Copia buletinului de identitate;
 4. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 5. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 6. Certificatul medical
 7. Cazierul judiciar.
 8. Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

 Modalitatea de depunere a documentelor:

 • Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora;
 • Candidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că candidații, care au depus dosarul prin poșta sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 1. Data limită pentru depunerea dosarului de concurs – 29 martie 2024, ora 12:00

Adresa poştală: or. Chişinău, str. A.Cosmescu,3.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. E-mail tatiana.iovu@ansp.gov.md

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.