Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul Direcției financiare

 • Specialist principal în achiziții publice (C-50) – 1 unitate

 Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

 La o funcție publică poate candida persoana care întrunește  următoarele condiții de bază:

 1.  deține cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaşte limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente  penale nestinse;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 10. nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formularul de participare (conform modelului anexat la prezentul anunț);https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/formular_de_participare_la_concurs.doc
 • CV-ul (conform modelului Europass);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 • certificat medical ;
 • cazierul judiciar.

Modalitatea de depunere a documentelor:

 •  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită pentru depunere a Dosarului de concurs – 21.07.2023,  până orele 16:30

Adresa poştală:Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir 100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580,

e-mail tatiana.iovu@ansp.gov.md

 

C50 Specialist principal în achiziții publice – 1 unitate 

Scopul general al funcției: Inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publice. Monitorizarea executării contractelor de achiziții publice și raportarea activității specifice domeniului de achiziții publice.

Atribuțiile de bază:

 • Elaborarea documentelor necesare pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii, în conformitate cu planul anual de achiziții publice;
 • Asistarea grupului de lucru în elaborarea specificațiilor tehnice privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, participarea la evaluarea ofertelor operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziții publice desfășurate;
 • Întocmirea contractelor de achiziții publice cu operatorii economici, după caz, modificarea acestora și ținerea evidenței contractelor;
 • Întocmirea dărilor de seamă și rapoartelor privind monitorizarea contractelor de achiziții publice;
 • Sistematizarea documentelor privind achizițiile publice și întocmirea dosarelor de achiziții publice.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • Studii superioare în domeniul achiziții publice, economie, drept, contabilitate sau finanțe;
 • 2 ani de experiență profesională în domeniu;
 • Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Execel, Power Point, Internet).

Bibliografia concursului:

 1. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008.
 2. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25/2008.
 3. Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015.
 4. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
 5. Hotărârea Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nr. 1090/2017.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziții publice de valoare mică.
 7. Hotărârea Guvernului nr. 987/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.
 8. Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice.
 9. Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/a __________________________________________________________,

domiciliat/ă în str. _______________________________________________________,

candidând pentru funcția publică vacantă de_________________________________, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 3521 din Codul penal al Republicii Moldova cu privire la falsul în declaraţii, că nu am antecedente penale şi fiscale, şi că documentele şi datele furnizate în dosarul de înscriere sânt adevărate.

 

 

 

 

 

 

 

 

              Data:____________                                                                                                         Semnătura:________________

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.