Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 • Sef direcție CSP Hîncești   (fpc)

 Condițiile pentru a candida la o funcție publică:

 La o funcție publică poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții de bază:

 •  deține cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaşte limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin(1) lit a) și b) al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente  penale nestinse;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această intericție;
 • nu are interdicția de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilităţi: Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: Responsabilitate, disciplină, respect faţă de oameni, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

Modalitatea de depunere a documentelor:

 •  Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
 • Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, probei scrise, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).
 • Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarația pe proprie răspundere (conform modelului anexat). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită pentru depunerea  Dosarului de concurs – 05.08.2022,  până orele 16:30

Adresa poştală: mun.Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir100.

Persoana de contact – Iovu Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

 • Șef direcție (Centrul de Sănătate Publică) (fpc)

 Scopul general al funcției: Asigurarea managementului activității Centrului de Sănătate Publică (în continuare Centru), prin coordonarea procesului de implementare la nivel local a  politicilor statului în domeniul de competență: supravegherea de stat în sănătate; promovarea și protecția sănătății; monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației din teritoriul deservit.

 Atribuțiile de bază:

 • Organizarea și dirijarea activității Centrului;
 • Asigurarea planificării activității Centrului;
 • Asigurarea implementării la nivel teritorial a Programelor naționale în domeniul sănătății;
 • Înaintarea în adresa autorităților publice locale a propunerilor privind executarea legislației sanitare;
 • Monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației din teritoriul deservit
 • Asigurarea realizării planurilor de dezvoltare social și economică la nivel local;
 • Acordarea ajutorului consultativ specialiştilor din sistemul de sănătate, învățământ, altor departamente şi organizaţii, populaţiei în probleme de promovarea sănătăţii;
 • Sesizarea autorităților publice locale privind situația în domeniul sănătății publice în teritoriul deservit;
 • Dezvoltarea strategiilor de comunicare în diferite aspecte ale promovării modului sănătos de viață
 • Asigurarea elaborării notelor informative în adresa Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, privind activitatea Centrului.

 Cerințe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice;
 • Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 5 ani
 • Pregătire postuniversitară, confirmată documentar.
 • Categorii de atestare, confirmate documentar.
 • Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

Bibliografia:

 1.Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008

2.Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008

3.Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 

4 Legea nr. 100/2017 privind actele legislative

5.Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995

6.Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

7.Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

8.Legea nr. 793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ

9.Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului

10.Legea 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului

11.Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

12.Codul Contravențional al Republicii Moldova

13.Codul Civil

14.Codul de procedură civilă

15.Codul muncii

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.