Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru angajarea personalului:

Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță concurs pentru angajarea personalului:

           CSP Chișinău

 • contabil coordonator- 2 funcții,

Condițiile pentru a candida:

La o funcție poate candida persoana care îndeplinește următoarele condiții generale:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au capacitate deplină de exercițiu;
 4. sunt apte, din punct de vedere al sănătății, pentru exercitarea funcției, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respective sunt stabilite cerințe special de sănătate;
 5. au studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 6. instruiri profesionale;
 7. nu au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 8. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu au interdicția de a ocupa o funcție, ce derive dintr-un act de constatare a Autorității Naționale de Integritate;

Abilități: Lucru cu informația, planificare, instruire, motivare, mobilizare de sine, capacitatea de a lua decizii și de a evolua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, managerială, organizare, analiză și sinteză.

Atitudini/Comportamente: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, autocontrol, atitudine pozitivă, să posede calități psihice necesare (spirit de observație, răbdare, capacitate de comunicare etc);

Lista documentelor necesare pentru  participare la concurs:

 • cererea de înscriere la concurs.
 • copia actului de identitate.
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări  și instruiri.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz,  o adeverință care atestă vechimea în muncă și în  specialitate.
 • referințe de la locurile anterioare de muncă muncă certificatul medical forma 086-e.
 • curriculum vitae

Modalitatea de depunere a documentelor:

– copiile documentelor nominalizate, împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora;

– condidații depun documentele personal, prin poștă sau e-mail, (cu condiția că candidații, care depun dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului, toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Data limită pentru depunerea  dosarului  – 07.02.2022,  până ora 16:30

Adresa poştală: mun.Chişinău, str. Gh. Asachi, 67/A, et. I, bir.100.

Persoana de contact – Scotigor Tatiana. Telefon de contact: (022) 574-580

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.