Lumina și căldura Sfintei Sărbători a Învierii Domnului să ...................... HRISTOS A ÎNVIAT! Cu gânduri bune, Nicolae JELAMSCHI, Director mai multe >>>
Programare la vaccinare Programeazăte aici>>>

Direcția Tehnologiei Informației și Comunicații

Depune o solicitare la Direcția TIC

REGULAMENTUL

privind Direcția tehnologiei informației și comunicațiilor a

Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

 I Dispoziții generale

 1. Direcția tehnologiei informației și comunicațiilor (în continuare — Subdiviziune) este o subdiviziune de sine stătătoare a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), constituită în scopul asigurării sistemului informațional al ANSP.

 

 1. Subdiviziunea se călăuzeşte în activitatea sa de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, Constituția Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui, de hotărârile şi ordonanțele Guvernului, de actele normative ale Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, ale ANSP, precum şi de prezentul Regulament.

 

 1. Structura Subdiviziunii şi statele de personal ale acesteia se stabilesc de către directorul general al ANSP, la propunerea şefului Subdiviziunii.

 

 1. Subdiviziunea se subordonează nemijlocit directorului general.

 

II Sarcinile şi atribuțiile Subdiviziunii

5. Sarcinile principale ale Subdiviziunii sunt următoarele:

 • organizarea sistemului informațional;
 • organizarea deservirii tehnice a mijloacelor de birou;
 • acordarea ajutorului tehnic;
 • administrarea aplicațiilor web, SOFT;
 • securizarea datelor.
 1.  În corespundere cu sarcinile ce îi revin, subdiviziunea exercită următoarele atribuții:
 • asigură și administrează rețelele intranet, accesul la internet;
 • organizează și deservește cu forțele proprii mijloacele tehnice din dotare;
 • întreprinde masuri pentru securitatea și păstrarea datelor;
 • acordă sprijin tehnic utilizatorilor;
 • administrează aplicațiile web și bazele de date ale ANSP.

 

III. Drepturile şi responsabilitățile Subdiviziunii (personalului acesteia)

 1. Subdiviziunea (colaboratorii acesteia) este învestită cu următoarele drepturi:
 • de a da indicații utilizatorilor utilajului de birou ce țin de exploatarea lui;
 • de a verifica corectitudinea exploatării tehnicii de birou;
 • de a bloca soft-vare și pagini web, ce nu țin de domeniul de activitate și care pot dăuna sistemului informațional al ANSP;
 • de a colabora cu alte structuri similare;
 • alte drepturi prevăzute în alin. (1) al art.9 din Codul muncii.

 

 1. Subdiviziunea (personalul acesteia) poartă responsabilitate pentru:
 • sistemul informațional al ANSP;
 • asigurarea păstrării și securității bazelor de date încredințate;
 • păstrarea bunurilor materiale.

 IV Organizarea activității Subdiviziunii

9.Subdiviziunea este condusă de şeful acesteia, numit în funcție şi eliberat în condițiile legii, de către directorul general al ANSP.

 

 1. Şeful Subdiviziunii trebuie să aibă studii în domeniul tehnologiilor informaționale (IT), o vechime de cel puțin 2 ani de activitate în domeniul respectiv şi să corespundă cerințelor stabilite de legislația Republicii Moldova.

 

 1. Şeful Subdiviziunii are următoarele atribuții:
 • Planificarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și evaluarea activității subdiviziunii;
 • Implementarea/coordonarea implementării politicilor și actelor normative în domeniu;
 • Planificarea elaborării sistemelor/programelor noi și implementarea lor;
 • Coordonarea implementării si utilizării sistemelor noi;
 • Monitorizarea resurselor informaționale;
 • dă indicații utilizatorilor de computatoare ce ține de utilizarea lor;
 • asigură securitatea spațiului informațional al ANSP;
 • organizează activitatea de deservire a mijloacelor din dotare;
 • întreprinde măsuri pentru economisirea resurselor  tehnice a utilajului de birou, prelungirea termenilor de exploatare;
 • să cunoască datele moral-psihologice a personalului din subordine;
 • să cunoască la perfecție datele tactico-tehnice a aparatajului electronic din dotare;
 • face analiza defecțiunilor şi neajunsurilor de exploatare;
 • elaborează proiecte de dispoziții şi ordine;
 • participă la planificarea necesităților cu tehnică şi SOFT;
 • asigură îndeplinirea de către angajați a cerințelor tehnicii securității.

 

 1. Inginer-programator coordonator are următoarele atribuții de bază:
 • Proiectează scheme logice și diagrame pentru structurarea cerințelor in secvențe logice;
 • Elaborează module de cod in limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate;
 • Configurează aplicațiile necesare ,testează aplicațiile și modifica programele;
 • Proiectează și modifică structura bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale;
 • Întreține dicționarele de date introducând și modificând definiții;
 • Pregătește documentația necesară utilizatorilor;
 • Asigură asistență utilizatorilor prin demonstrații practice.

 

13 Inginer-programator categoria I are următoarele atribuții de bază:

 • Elaborarea modulelor de cod in limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate;
 • Configurarea, testarea aplicațiilor necesare;
 • Proiectarea și modificarea structurii bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale;
 • Întreținerea dicționarelor de date introducând și modificând definiții;
 • administrează rețeaua intranet și accesul la internet;
 • Pregătirea documentației necesare utilizatorilor;
 • Asigurarea asistenței utilizatorilor prin demonstrații

 

14 Electromecanic telecomunicații

 • Răspunderea de întreținerea și exploatarea centralei telefonice ;
 • Consemnarea în raportul de lucru a defecțiunilor apărute la posturile telefonice si la centrala telefonică ;
 • Folosirea în mod corect și eficient a circuitelor telefonice din dotare ;
 • Răspunderea promptă la apelurile telefonice si executarea de legături telefonice atât in interiorul ANSP cât și in exterior ;

 

 • Supravegherea și buna funcționare a centralei telefonice si menținerea ei in stare de funcționare ;
 • Asigurarea asistenței utilizatorilor prin demonstrații

 

 1.  Colaboratorii subdiviziunii efectuează activitatea de muncă, în limita timpului de muncă stabilit de legislație, în conformitate cu obligațiunile de funcție (fişa postului), elaborate de şeful subdiviziunii şi aprobate de către directorul general al ANSP.

 

 1. Numirea în funcție, avansarea în funcție şi eliberarea din funcție a angajaților Subdiviziunii se efectuează prin ordinul directorului general al ANSP, la propunerea şefului Subdiviziunii.

V Dispoziții finale

17.Drepturile şi obligațiunile angajaților subdiviziunii sunt stabilite în fişele de post, aprobate în modul stabilit.

 

 1.  Conducerea ANSP creează condiții de muncă corespunzătoare cerințelor de securitate şi sănătate în muncă, asigură cu acte normative şi literatură de specialitate necesară pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcțiilor ce îi revin subdiviziunii.