Luna noiembrie este dedicată informării și conștientizării riscurilor asociate consumului de alcool în scopul prevenirii accidentelor și traumelor cauzate de consumul de alcool   

Sănătatea elevilor poate fi asigurată şi prin pregătirea optimă a instituţiilor preuniversitare pentru noul an de învăţământ – 2016-2017.

Managerii instituțiilor de învățământ preuniversitar și conducătorii organelor teritoriale în domeniul învățământului se vor ghida privind pregătirea instituţiilor preuniversitare pentru anul şcolar 2016-2017 de Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice „Igiena instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal”, aprobate prin Hotărârea medicului – şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 21 din 29.12.2005 (Monitorul Oficial 2006, nr. 146-149, art. 489), Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei nr. 613/441 din 27.05.2013 „Cu privire la Serviciile de Sănătate din instituţiile de învăţământ preuniversitar” şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1000 din 08.10.2012 „Cu privire la aprobarea Standardelor de supraveghere a copiilor în condiţii de ambulatoriu şi a carnetului de dezvoltare a copilului”.
Actualmente, în Republica Moldova funcționează cca. 1300 instituţii preuniversitare (IP), majoritatea din care se confruntă cu multiple probleme.
Pentru buna funcţionare a IP este necesară asigurarea cu apă potabilă şi deversarea apelor reziduale în sistemul de canalizare. Astfel, racordate la sistemul de apeduct sunt 91,1%, iar în 90,7% din IP apele reziduale sunt deversate în sistemul de canalizare, 50,8% din ele dispun de haznale.
Ponderea cea mai mare de IP – 70,6% ,dispun de sistem autonom de încălzire, 23,7% centralizat și 5,7% – de sobe.
Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, de rând cu cele menţionate sunt necesare şi condiţii pentru organizarea alimentaţiei copiilor. La moment, de cantine dispun cca. 97,2% IP, dintre care cu apă caldă şi rece curgătoare sunt asigurate respectiv 71,9% şi 91,8%, iar 7,5% folosesc apă adusă. De secţii comune, pentru prelucrarea preliminară a legumelor şi cărnii, sunt amenajate şi dispun 62,4% din cantine. În perioada anului de studii 2015-2016 au fost alimentaţi 47,2% din elevii IP, micul dejun au luat 97,6%, iar 12,6% au fost alimentaţi de 2 ori. Asiguraţi cu alimentaţie au fost copiii din clasele primare şi doar o parte mică din clasele gimnaziale, din familii social-vulnerabile. În 1,1% din IP nu a fost organizată alimentaţia.
Pe parcursul a mai multor ani, IP se confruntă cu probleme în asigurarea cu mobilierul care să corespundă taliei elevilor. Pe parcursul anilor de studii 2013-2016 în bănci corect au fost așezați doar cca. 50% din elevi.
În perioada anului şcolar 2015-2016, cu personal medical au fost asigurate 85,5% din IP. Însă, în continuare, persistă problema dotării cu aparataj medical conform normelor sanitare. În prezent, 14,6% din IP nu dispun de cabinete medicale.
Sălile sportive funcţionează în 83,4 % din IP, dintre ele 42,6% dispun de dușuri, şi numai 17,2 % din ele funcționale. Deficiențe au fost constatate și în dotarea sălilor sportive ale IP cu vestiare. La moment, 16,4% din sălile sportive nu dispun de vestiare.
În scopul funcţionării optime şi asigurării condiţiilor sigure de desfăşurare a procesului instructiv-educativ în IP, în anul de studii 2016-2017, este necesar ca:
Managerii IP și conducătorii organelor teritoriale în domeniul învățământului să asigure:
– organizarea examenelor medicale a personalului instituțiilor de învățământ preuniversitar;
– întreprinderea măsurilor de coordonare, în comun cu instituţiile medico-sanitare publice, întru asigurarea cu cadre medicale calificate a instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
– pregătirea corespunzătoare a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, de livrare a agentului termic;
– dotarea cabinetelor medicale cu utilaj medical şi medicamente necesare pentru asistenţa medicală de urgenţă;
– dotarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu mobilier conform taliei elevilor;
– dotarea coresapunzătoare a cantinelor cu utilaj tehnologic necesar, frigidere, inventar de tranşare, veselă, etc.

Conducătorii Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, Direcţiei Sănătăţii şi Asistenţei Sociale a UTA Găgăuzia, Secţiei Sănătate a primăriei mun. Bălţi, Instituţiilor Medico-Sanitare Publice de Asistenţă Medicală Primară teritoriale să întreprindă măsuri întru asigurarea:
– cuprinderii cu examene medicale obligatorii la angajare şi periodice a personalului din instituţiile preuniversitare, conform Ordinelor Ministerului Sănătăţii nr. 255 din 15.11.1996 „Cu privire la organizarea obligatorie a examenului medical al salariaţilor din întreprinderile alimentare, instituţiile medicale, comunale şi cele pentru copii” și nr. 1491 din 29.12.2014 „Cu privire la măsurile de eficientizare a utilizării instalațiilor radiologice”;
– cuprinderii cu examene medicale a copiilor şi adolescenţilor cu eliberarea extrasului din fișa medicală a bolnavului de ambulatoriu, de staționar (f 027/e);
– promovării modului sănătos de viaţă privind profilaxia maladiilor transmisibile și netransmisibile, toxiinfecţiilor alimentare, traumelor, etc. pe întreaga durată de funcţionare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
– organizării şi desfăşurării, în comun cu Centrele de Sănătate Publică teritoriale, a seminarelor în vederea instruirii lucrătorilor medicali din instituţiile de învăţământ preuniversitar în probleme referitoare asigurării medico-sanitare a elevilor.
Medicii- şefi ai Centrelor de Sănătate Publică teritoriale:
– vor elabora şi prezenta conducătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar măsuri de îmbunătăţire şi asigurare permanentă a condiţiilor igienice optime;
– vor organiza şi participa la desfăşurarea seminarelor de instruire igienică a tuturor angajaţilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar interesaţi;
– vor asigura supravegherea sanitară asupra instituţiilor de învăţământ pe toată perioada activităţii, cu întocmirea procesului-verbal de constatare a stării sanitare şi, în caz de necesitate, înaintarea propunerilor privind înlăturarea deficienţelor depistate în termenul stabilit;
– managerilor responsabili, vor înainta propuneri concrete în vederea asigurării cu apă potabilă garantată a instituţiilor de învăţământ preuniversitar.
Important! Îndeplinirea măsurilor sus-menţionate va asigura o pregătire mai optimă a instituţiilor preuniversitare pentru funcţionarea mai sigură pentru sănătatea elevilor şi angajaţilor în anul şcolar 2016-2017.

Servicul de presă şi relaţii
cu publicul 022574700

Pentru mai multe detalii,
apelaţi la tel. : 022574544 ; 022574666

  • În perioada 01.01.2019– 15.11.2019, au fost înregistrate 81 de cazuri confirmate de rujeolă, dintre care 23 au fost de import. Din numărul total de cazuri de rujeolă, 40 au fost înregistrate în perioada 01.06.2019-30.07.2019. Un caz de rujeolă a fost confirmat la un copil cu vârsta de 1, 3 ani, nevaccinat, din Chișinău. Alte 3 cazuri suspecte au fost înregistrate printre contacții copilului la care a fost confirmată recent rujeola, la copii cu vârste de 11 luni şi respectiv, 1,2 ani şi 1,5 ani, nevaccinați. Toate 3 cazuri se află în proces de investigare. Teritoriile afectate de rujeolă de la 01 ianuarie 2019 până în prezent: Chișinău – 50 cazuri, Drochia – 18 cazuri, Ocnița – 6 cazuri, Ialoveni – 2 cazuri, Briceni – 1 caz, Edineț – 1 caz, Ştefan Vodă – 1 caz, Glodeni – 1 caz și Dondușeni – 1 caz. Pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate 340 de cazuri confirmate de rujeolă. VACCINUL ÎMPOTRIVA  RUJEOLEI  PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!

© 2019 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.